Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 11/12/2023 - Y Pwyllgor Deisebau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Buffy Williams AS.

 

2.

Sesiwn gyda’r Athro Cristina Leston-Bandeira

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor ganfyddiadau ymchwil am y rhwystrau i ymgysylltu â seneddau gan yr Athro Cristina Leston-Bandeira.

 

3.

P-06-1307 Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd gan awdurdodau lleol

Robin Waddell, Cyfarwyddwr Datblygu Greenbelt

 

Adam Cooper, Cyfarwyddwr Cyfreithiol Grŵp Greenbelt

 

Colin Thomson, Rheolwr Gyfarwyddwr Greenbelt

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robin Waddell, Cyfarwyddwr Datblygu Greenbelt, Adam Cooper, Cyfarwyddwr Cyfreithiol Grŵp Greenbelt a Colin Thomson, Rheolwr Gyfarwyddwr Greenbelt.

 

4.

Deisebau newydd

4.1

P-06-1377 Dylid gwrthod caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad arfaethedig Parc Solar Caenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i'w chadw ar agor nes y bydd penderfyniad yn cael ei wneud gan y Gweinidog yn dilyn casgliad y broses Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.

 

4.2

P-06-1378 Rydym am i gymorthdaliadau fferm gael eu hymestyn i arddwyr bach a garddwyr marchnad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i'w chadw ar agor nes y bydd canlyniad yr ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy ar gael.

 

4.3

P-06-1379 Gwahardd gwerthu e-sigaréts untro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i'w chadw ar agor a chytunodd i ofyn am ddiweddariad ar y mater ymhen 12 mis.

 

4.4

P-06-1380 Bathodyn glas gydol oes i unigolion sydd â diagnosis gydol oes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Jack Sargeant AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae wedi cwrdd â'r deisebydd yn y gorffennol ynglŷn â mater ar wahân.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu yn ôl at y Gweinidog i ddarparu sylwadau’r deisebwyr ac i ofyn am ymateb i’r cwestiynau a godwyd.

 

Cytunodd yr Aelodau hefyd i ofyn i'r gwasanaeth ymchwil a oes cynlluniau i ddefnyddio bathodynnau glas fel dull adnabod i bleidleisio mewn etholiadau.

 

4.5

P-06-1383 Dylid oedi prosiectau solar a gwynt ar y tir dros 10 MW hyd nes y caiff potensial llawn ynni gwynt ar y môr ei gynnwys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a nododd fod ymateb y Gweinidogion i’r Pwyllgor yn glir ac nid ydynt yn cefnogi moratoriwm. Daeth yr Aelodau i'r casgliad, yng ngoleuni hyn, na allai'r Pwyllgor fynd â'r mater a godwyd yn y ddeiseb ymhellach a chytunodd i gau'r ddeiseb.

 

5.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

5.1

P-06-1247 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Jack Sargeant AS a Peredur Owen Griffiths AS y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

Mae'r ddau ohonynt yn adnabod y deisebydd.

 

Cyfeiriodd Peredur Owen Griffiths AS bobl at ei ddatganiad buddiannau hefyd a'i fod wedi bod ar seminar wythnos waith pedwar diwrnod â thâl o'r blaen.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i aros nes y bydd gwaith yr is-grwpiau wedi dod i ben ar y mater hwn.

 

5.2

P-06-1294 Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru ar ôl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ac estynnodd ddiolch i Tassia am ei hymgysylltiad parhaus â’r Pwyllgor. Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu’n ôl at y Gweinidog er mwyn cael eglurhad ynghylch y penderfyniadau a wnaed gan y Bwrdd Rhwydwaith Canser ac i ofyn am ymateb i’r sylwadau pellach a godwyd gan Tassia.

 

5.3

P-06-1348 Comisiynu gwasanaethau GIG addas yng Nghymru ar gyfer pobl ag EDS neu anhwylderau sbectrwm hypersymudedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i rannu cwestiynau pellach y deisebydd ac i ofyn am ymateb.

 

5.4

P-06-1341 Canllawiau hygyrch ar gyfer rhieni ac ysgolion er mwyn helpu’r broses o ddatblygu cynlluniau i gefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i aros am ganlyniad ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar fynediad cyfartal at addysg a gofal plant i blant a phobl ifanc anabl, ac aros am ymateb Llywodraeth Cymru i'r ymchwiliad, cyn ystyried a yw'r materion a godwyd yn y ddeiseb wedi cael sylw.

 

5.5

P-06-1350 Ailagor Ward Dyfi yn Ysbyty Tywyn ar unwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a mynegodd ei siom ynghylch y diffyg cynnydd ers cau’r ysbyty’n gynharach eleni ar 13 Ebrill. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn gofyn am ddiweddariad chwarterol ar ba gamau a gymerwyd i recriwtio staff, a gofyn am ymateb i'r cwestiynau pellach a ddarparwyd gan y deisebydd.

 

5.6

P-06-1356 Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a nododd ganlyniad cadarnhaol y ddeiseb. Diolchodd yr Aelodau i'r deisebydd, y rhai a lofnododd y ddeiseb ac ymgyrchwyr lleol am eu cefnogaeth i'r ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb.

 

Wrth gloi'r ddeiseb, roedd y Pwyllgor yn dymuno cofio Ashley Rogers ac eraill sydd wedi colli eu bywydau’n drasig ar y gyffordd hon ac anfonwyd eu cydymdeimlad at eu teuluoedd, eu ffrindiau a'u hanwyliaid.

 

5.7

P-06-1359 Dylid cynnig yr un cymorth ariannol ar gyfer gofal plant i rieni sy'n gweithio yng Nghymru â’r hyn sydd ar gael yn Lloegr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon ynghyd â’r ddeiseb P-06-1362 Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am amser ar gyfer dadl yn y Cyfarfod Llawn. Yn ysgrifenedig i'r Pwyllgor Busnes, cytunodd yr Aelodau, os bydd yr atebion i gwestiynau a godir ynghylch y ddau ddeisebydd yn cael eu canfod yn y gwaith craffu ar y gyllideb, yna bydd y cais am ddadl yn cael ei dynnu'n ôl.

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg er mwyn dwyn y ddwy ddeiseb i'w sylw a gofyn iddynt ystyried y materion a godwyd yn y ddwy ddeiseb yn eu gwaith craffu ar y gyllideb.

 

5.8

P-06-1362 Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb hon ynghyd â deiseb P-06-1359 Dylid cynnig yr un cymorth ariannol ar gyfer gofal plant i rieni sy'n gweithio yng Nghymru â’r hyn sydd ar gael yn Lloegr.

 

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am amser ar gyfer dadl yn y Cyfarfod Llawn. Yn ysgrifenedig i'r Pwyllgor Busnes, cytunodd yr Aelodau, os bydd yr atebion i gwestiynau a godir ynghylch y ddau ddeisebydd yn cael eu canfod yn y gwaith craffu ar y gyllideb, yna bydd y cais am ddadl yn cael ei dynnu'n ôl.

 

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg er mwyn dwyn y ddwy ddeiseb i'w sylw a gofyn iddynt ystyried y materion a godwyd yn y ddwy ddeiseb yn eu gwaith craffu ar y gyllideb.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Trafod y dystiolaeth - P-06-1307 Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i fabwysiadu gwaith cynnal a chadw ystadau tai newydd gan awdurdodau lleol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd a chytunwyd y byddai’n cyhoeddi adroddiad ar y dystiolaeth a glywyd yn ymwneud â’r ddeiseb hon.