Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.05-09.20)

Cyfarfod cyhoeddus

(09.20)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.20-10.20)

2.

Gwaith craffu blynyddol ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dr David Clubb, Cadeirydd - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dr Jenifer Baxter, Dirprwy Gadeirydd – Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

 

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru: Adroddiad Blynyddol 2021/22

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.20-10.30)

(10.30-11.25)

3.

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – rhan 1

Julie James AS – y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS – y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

Break (11.25-11.35)

(11.35-12.30)

4.

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – rhan 2

Julie James AS – y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS – y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

(12.30)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:

5.2

Datgarboneiddio cartrefi sy’n eiddo preifat yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.3

Deiseb P-06-1292 – Cymru Sero Net

Dogfennau ategol:

5.4

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

5.5

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

5.6

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

5.7

Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

5.8

Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

5.9

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.10

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.11

Addasu i'r hinsawdd a chyllidebau carbon

Dogfennau ategol:

5.12

Gwefru cerbydau trydan

Dogfennau ategol:

5.13

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

5.14

Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 3) 2022

Dogfennau ategol:

5.15

Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022

Dogfennau ategol:

(12.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cyfarfod preifat (12.30-12.40)

7.

Gwaith craffu blynyddol ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 2

8.

Craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 3 a 4

9.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol: