Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

Yn ystod y Chweched Senedd, bydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (“y Pwyllgor”) yn gwneud gwaith mewn perthynas â llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol.

 

Mesurau llywodraethu amgylcheddol dros dro

Wrth bennu ei flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd, cytunodd y Pwyllgor i graffu ar fesurau llywodraethu amgylcheddol dros dro Llywodraeth Cymru drwy gynnal sesiwn untro gyda'r Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd Cymru (“yr Asesydd”), ar ôl i adroddiad blynyddol yr Asesydd gael ei gyhoeddi.

 

Cafodd yr Adroddiad Blynyddol 2021/2022 ei gyhoeddi ar 1 Mehefin 2022. 

 

Casglu tystiolaeth

Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu gyda’r Asesydd yn ei gyfarfod ar 30 Mehefin 2022.

 

Bydd y Pwyllgor hefyd yn clywed tystiolaeth gan banel o arbenigwyr o'r sector amgylcheddol i gasglu eu safbwyntiau ar weithrediad y Mesurau Llywodraethu Amgylcheddol Dros Dro yng Nghymru.

 

Adroddiad

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar weithrediad y mesurau interim diogelu'r amgylchedd (PDF 157KB ) ar 28 Medi 2022.

 

 

Gohebiaeth

Ar 1 Gorffennaf 2022, cyn datganiad deddfwriaethol arfaethedig y Prif Weinidog, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Prif Weinidog ynghylch Bil llywodraethu amgylcheddol (PDF 210KB). Mae’r Prif Weinidog wedi ymateb i lythyr y Pwyllgor mewn perthynas â Bil llywodraethu amgylcheddol.

 

Ar 21 Ebrill 2022, ysgrifennodd (PDF 119KB) y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch gwaith Llywodraeth Cymru ar fioamrywiaeth; llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol, a Pholisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru. Ymatebodd (PDF 343KB) y Gweinidog ar 25 Mai 2022.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/04/2022

Dogfennau