Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Altaf Hussain. Roedd Sam Kurtz yn dirprwyo ar ei ran.

 

Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Sarah Murphy AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

Datganodd Sam Kurtz fuddiant fel cyfarwyddwr yr elusen gofrestredig: Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru.

 

(13.30-14.30)

2.

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 5

Jane Hutt, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Steve Chamberlain, Arweinydd Polisi Effeithlonrwydd Ynni Domestig a Thlodi Tanwydd

Mark Alexander, Pennaeth Datgarboneiddio, Arloesedd a Thlodi Tanwydd y Sector Cyhoeddus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

 

 

 

 

(14:30)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

3.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Gwarchod y dyfodol: Y rhwystr gofal plant sy'n wynebu rhieni sy'n gweithio

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth gan Gomisiwn y Senedd ar y defnydd o’r term BAME

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth gan Teithio Ymlaen ynghylch gweithredu Deddf Tai (Cymru).

Dogfennau ategol:

3.4

Gohebiaeth gan y Bwrdd Ymddygiad Gorfodi ynghylch gorfodi o ran dyledion.

Dogfennau ategol:

(14:30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(iv) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(14:45-15:10)

5.

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn friffio gydag Archwilio Cymru

Mark Jeffs, Archwilio Cymru

Chris Pugh, Archwilio Cymru

Seth Newman, Archwilio Cymru

 

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Archwilio Cymru.

 

(15:10 - 15:25)

6.

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â nifer o eitemau a godwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth.

 

 

(15:25-15:30)

7.

Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar gynigion i ddiwygio Deddf Hawliau Dynol 1998: trafod gohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Aelodau'n ystyried llythyr at yr Arglwydd Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder a chytunwyd arno.

 

(15:30-16:10)

8.

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: Gwaith craffu blynyddol – adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytunwyd i'w gwblhau y tu allan i'r Pwyllgor.

 

 

(16:10-16:30)

9.

Blaenraglen waith

Blaenraglen waith

Diogelwch menywod a thrais ar sail rhywedd: cylch gorchwyl diwygiedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y Flaenraglen Waith a chytunwyd arni.

 

 

(16:30-16:35)

10.

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: Adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr adroddiad monitro ar y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i ofyn am ragor o wybodaeth o ran y dyddiad cau ar gyfer trwyddedau teulu y Cynllun.