Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.30

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

09.30-11.30

2.

Cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y Farchnad Fewnol a gwaith craffu cyffredinol ar ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â gadael yr UE: Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol

Christopher Warner, Llywodraeth Cymru

Dr Robert Parry, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-25-20 – Papur briffio 1 – Deddfwriaeth Brexit

CLA(5)-25-20 – Papur briffio 2 - Bil Marchnad Fewnol y DU

CLA(5)-25-20 – Papur 1 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 14 Awst 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 2 – Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 23 Gorffennaf 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 3 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 11 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 4 – Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol, 15 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 5 - Papur briffio cefndirol ar Farchnad Sengl yr UE

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol ar gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y Farchnad Fewnol, a materion eraill ynghylch deddfwriaeth sy’n ymwneud â gadael yr UE.

 

11.30-11.35

3.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-25-20 – Papur 6 – Offeryn statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)606 – Rheoliadau’r Cynllun Cychwyn Iach (Disgrifio Bwyd Cychwyn Iach) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

11.35-11.40

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)605 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 11 – Datganiad ysgrifenedig, 3 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(5)607 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 15 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 8 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 16 – Datganiad ysgrifenedig, 7 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.3

SL(5)602 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 18 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 20 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 11 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 21 – Datganiad ysgrifenedig, 11 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.4

SL(5)616 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 22 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 23 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 24 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 25 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 11 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. At hynny, nododd y Pwyllgor fod yr offeryn wedi ei ddirymu gan y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020, a osodwyd gerbron y Senedd ar 18 Medi 2020.

 

11.40-11.45

5.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

5.1

SL(5)574 – Rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig (Cymru) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 26 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 27 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i’w adroddiad ar Reoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig (Cymru) 2020.

 

5.2

SL(5)592 – Rheoliadau Marchnata Hadau, Planhigion a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 28 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 29 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i’w adroddiad ar Reoliadau Marchnata Hadau, Planhigion a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2020.

 

5.3

SL(5)603 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 30 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

11.45-11.50

6.

Is-ddeddfwriaeth sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

6.1

SL(5)613 – Hysbysiad Addasu Gofynion y Cwricwlwm yng Nghymru 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 31 – Adroddiad

CLA(5)-25-20 – Papur 32 – Hysbysiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr Hysbysiad a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau a nodwyd o dan Reol Sefydlog 21.7.

 

11.50-11.55

7.

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

7.1

SICM(5)29 - Rheoliadau Gwastraff (Economi Gylchol) (Diwygio) 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 33 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-25-20 – Papur 34 – Rheoliadau

CLA(5)-25-20 – Papur 35 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-25-20 – Papur 36 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, 2 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 37 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ac roedd yn fodlon arno. Nododd y Pwyllgor y dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef 29 Medi 2020, a chytunodd i ystyried ei adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 

11.55-12.00

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-25-20 – Papur 38 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 11 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

8.2

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach.

CLA(5)-25-20 – Papur 39 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 11 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 40 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at yr Arglwydd Lefarydd, 11 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 41 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach, 11 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol. At hynny, nododd y Pwyllgor y llythyrau gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at yr Arglwydd Lefarydd a’r Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach.

 

8.3

Llythyr gan y Prif Weinidog: Craffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd - Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Senedd Cymru

CLA(5)-25-20 – Papur 42 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 16 Medi 2020

CLA(5)-25-20 – Papur 43 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

8.4

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cytundeb Rhyng-sefydliadol - Cyfarfodydd Gweinidogol Adolygiad Cysylltiadau Rhynglywodraethol

CLA(5)-25-20 – Papur 44 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 17 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

12.00

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

12.00-12.15

10.

Cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y Farchnad Fewnol a gwaith craffu ar ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â gadael yr UE: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol ar gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y Farchnad Fewnol, a gwaith craffu ar ddeddfwriaeth yn ymwneud ag ymadael â'r UE.

 

11.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd: Trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-25-20 – Papur 45 – Adroddiad drafft

CLA(5)-25-20 – Papur 46 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar yr Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd a chytunodd i gadarnhau'r newidiadau terfynol y tu allan i'r Pwyllgor. Nododd y Pwyllgor y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 24 Medi 2020.

 

12.30-12.45

12.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-25-20 – Papur 47 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a chytunodd i drafod drafft arall yn y cyfarfod nesaf.