Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 02/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)504 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) a Rheolau Cofrestru Tir (Diwygiadau Amrywiol) 2020

CLA(5)-08-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-08-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-08-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

2.2

SL(5)501 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-08-20 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-08-20 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-08-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

 

2.3

SL(5)502 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) 2020

CLA(5)-08-20 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-08-20 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-08-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

 

14.35-14.40

3.

Is-ddeddfwriaeth nad yw’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7

CLA(5)-08-20 – Papur 10 – Is-ddeddfwriaeth sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)505 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Cod ac roedd yn fodlon arno.

 

14.40-14.45

4.

Is-ddeddfwriaeth sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

4.1

SL(5)503 - Cod ymarfer mewn perthynas â pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

CLA(5)-08-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-08-20 – Papur 12 – Cod Ymarfer

CLA(5)-08-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cod ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

14.45-14.50

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Datganiad gan Lywodraeth Cymru: Deddfwriaeth yn ymwneud â gadael yr UE

CLA(5)-08-20 – Papur 14 – Datganiad, 26 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch deddfwriaeth yn ymwneud â gadael yr UE.

 

5.2

Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, a’r Gweinidog Addysg: Y wybodaeth ddiweddaraf am gysylltiadau rhynglywodraethol

CLA(5)-08-20 – Papur 15 – Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Gweinidog Addysg, 25 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, a’r Gweinidog Addysg.

 

14.50

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14.50-15.05

7.

Ymchwiliad i faterion yn ymwneud â chyfiawnder: Trafod penodi cynghorydd arbenigol

CLA(5)-8-20 - Papur 16 - Papur trafod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor benodiad cynghorydd arbenigol a chytunodd arno.

 

15.05-15.15

8.

Blaenraglen Waith

CLA(5)-08-20 – Papur 17 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 

15.15-15.45

9.

Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-08-20 – Papur 18 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor newidiadau i’w adroddiad drafft a’u cymeradwyo. Cytunodd y Pwyllgor i drafod drafft diwygiedig o'r adroddiad yn ei gyfarfod nesaf.

 

15.45-15.50

10.

Biliau’r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd: Papur briffio

CLA(5)-08-20 – Papur 19 – Papur briffio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor bapur briffio ar Filiau’r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu