Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09:30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Elin Jones i’r Pwyllgor a diolchodd i Bethan Jenkins am ei chyfraniad i’r broses ddeisebu.

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

09.30 - 10.00

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-429 Ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i holi a fu unrhyw newid yn y sefyllfa ers ei ohebiaeth ddiwethaf â’r Pwyllgor ar y mater hwn.

 

 

2.2

P-04-430 Y bwriad i gau Uned Mân Anafiadau Dinbych-y-pysgod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Hywel Dda i ofyn ei farn ar y ddeiseb, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

 

2.3

P-04-431 Preswylwyr Sir Benfro yn erbyn toriadau i wasanaethau iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Hywel Dda i ofyn ei farn ar y ddeiseb, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

 

2.4

P-04-432 Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn ei farn ar y ddeiseb; a

Gwneud cais am bapur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ar y materion a gafodd eu codi yn y ddeiseb.

 

 

2.5

P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

Nododd Joyce Watson ei bod wedi llofnodi Datganiad Barn ar y mater hwn.

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am farn Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy ar y ddeiseb ac i ofyn pryd y byddai canfyddiadau’r ymgynghoriad ar weithredu Rheoliadau’r UE ar ddiogelu anifeiliaid adeg eu lladd yn cael eu cyhoeddi.

 

 

2.6

P-04-434 Mae’r Cymry a’r Somalïaid fel ei gilydd yn caru barddoniaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Llywydd i ofyn ei barn ar y ddeiseb. 

 

 

2.7

P-04-435 Gweithredu Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau 2018 ar Sail Ddi-ddifidend

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i ofyn ei farn ar y ddeiseb. 

 

 

 

10.00 - 10.30

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-404 Awyrennau Di-Beilot Aberporth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y deisebwyr i ofyn am eu barn ar yr ymateb gweinidogol.

 

 

3.2

P-04-421 Rhwystro Trident rhag dod i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu eto at y Prif Weinidog i ofyn ei farn ar y cais penodol sydd wedi’i nodi yn y ddeiseb.

 

 

3.3

P-04-398 Ymgyrch dros gael cofrestr ar gyfer pobl sy’n cam-drin anifeiliaid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Chwilio am dystiolaeth gytbwys ar y mater, gan gynnwys tystiolaeth gan yr heddlu;

Cynnal ymgynghoriad ar y mater;

Mynd ar ymweliad safle i loches anifeiliaid.

 

 

3.4

P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i holi pa mor debygol ydyw y bydd y cais y soniodd amdano yn ei lythyr yn llwyddo.

 

 

3.5

P-03-222 Y Gymdeithas Osteoporosis Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O ganlyniad i waith Llywodraeth Cymru a’r gwelliannau a wnaed yn dilyn rhoi’r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn ar waith, cytunodd y Pwyllgor i gaur ddeiseb.

 

 

3.6

P-04-334 Uned arennol newydd yn Ysbyty Tywysog Siarl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am y penderfyniadau a wnaed yn dilyn trafodaethau â Rhwydwaith Clinigol Arennol Cymru.

 

 

3.7

P-04-408 Gwasanaeth i atal anhwylder bwyta ymysg plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at BEAT i ofyn ei farn ar yr ymateb gweinidogol ac i holi a yw o’r farn bod gwasanaethau cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anhwylder bwyta yn ddigonol yng Nghymru.

 

3.8

P-04-335 Sefydlu tîm criced cenedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ddrafftio adroddiad byr er mwyn cynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y mater.

 

 

3.9

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb.

Nododd y Cadeirydd, yn rhinwedd ei swydd fel cynghorydd sir, ei fod wedi trafod y mater gyda’r ddwy ochr.

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa, gan gynnwys a fyddai’n ystyried rhoi’r adeilad ar restr leol.

 

 

10.30

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

 

10.30 - 10.45

4.1

P-04-341 Llosgi gwastraff - adroddiad drafft

Cofnodion:

Derbyniwyd yr adroddiad drafft yn amodol ar amryw welliannau.