Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt: Abigail Phillips  Deputy Clerk: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09:00 - 09:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins. Roedd Jocelyn Davies yn dirprwyo ar ei rhan.

09:00 - 09:40

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-409 Enwau Cymraeg i bob cefnffordd newydd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

Datganodd William Powell fuddiant yn yr eitem hon, yn ogystal ag eitem 2.10, gan ei fod wedi cymryd rhan yn yr ymgyrch i ailenwi rhan o’r A470 yn y ‘Royal Welsh Way’.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

 

 

2.2

P-04-410 Cofeb Barhaol i Weithwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

Datganodd William Powell a Joyce Watson fuddiant fel aelodau o Sefydliad Bevan.

Cytunodd y Pwyllgor i wneud darn o waith ar bwnc y ddeiseb hon.

 

2.3

P-04-411 Deiseb yn Erbyn Parthau Cadwraeth Morol yn Sir Benfro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:
Grwpio’r ddeiseb gyda deisebau eraill ar yr un pwnc;

Anfon yr ymateb a gafwyd eisoes ar y pwnc hwn at y deisebwyr er gwybodaeth;

Sicrhau bod y Gweinidog yn ymwybodol o’r ddeiseb ddiweddaraf hon.

 

2.4

P-04-412 Galw i Addoli ar y cyd gael ei Ddiddymu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

Cytunodd y Pwyllgor i anfon yr ymateb a gafwyd eisoes ar y pwnc hwn at y deisebydd er gwybodaeth, a chau’r ddeiseb.

 

2.5

P-04-413 Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghwm Cynon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y bwrdd iechyd lleol ar y mater, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

2.6

P-04-414 Swyddi Cymreig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, yn ogystal â’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ i ofyn am eu barn ar y ddeiseb.

 

2.7

P-04-415 Cefnogaeth am Bennu Parthau Cadwraeth Morol Lefel Gwarchodaeth Uchel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Grwpio’r ddeiseb hon gyda deisebau eraill ar yr un pwnc;

Ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i sicrhau ei fod yn ymwybodol o’r ddeiseb hon a gofyn iddo roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ei gamau nesaf.

 

2.8

P-04-416 Gwasanaethau Rheilffyrdd Gogledd-De

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, yn ogystal ag Arriva Trains Wales i ofyn am eu barn.

 

2.9

P-04-417 Achubwch Draeth Morfa ac ataliwch Lwybrau Troed Cyhoeddus 92 a 93 rhag cau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ofyn am ei farn ar y ddeiseb, yn ogystal â’r awdurdod lleol a Tata Steel.

 

2.10

P-04-418 Enwi'r A470 yn 'Brif Ffordd Tywysog Owain Glyndŵr'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau a’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth i ofyn am eu barn ar bwnc y ddeiseb.

 

2.11

P-04-419 Moratoriwm ar Ddatblygu Ffermydd Gwynt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy a’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ar bwnc y ddeiseb;

Aros am ymateb y Gweinidog i adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru ynghylch yr effaith ar dwristiaeth.

 

2.12

P-04-420 Adeiladu Cofeb i Owain Glyndŵr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth i ofyn am ei farn ar bwnc y ddeiseb.

 

2.13

P-04-421 Rhwystro Trident rhag dod i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ei farn ar bwnc y ddeiseb.

 

2.14

P-04-422 Ffracio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ofyn am ei farn ar bwnc y ddeiseb.

 

2.15

P-04-423 Cartref Nyrsio Brooklands

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ofyn am ei farn ar agwedd gynllunio ar y ddeiseb;

Gwneud darn o waith i ganfod a fyddai’r penderfyniad cynllunio hwn, pe bai’n mynd rhagddo, yn enghraifft gyntaf o leoliad o’r fath ac a fyddai hyn yn gosod cynsail.

 

2.16

P-04-424 Cadw gwasanaethau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar y pwnc, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol;

Ysgrifennu at Gyngor Iechyd Cymuned Abertawe Bro Morgannwg i ofyn a gynhaliwyd ymgynghoriad ar y cynnig.

 

2.17

P-04-425 Tîm Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ei farn ar y pwnc.

 

09:40 - 11:00

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-03-144 Cŵn Tywys y Deillion - lle sy'n cael ei rannu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Anfon y wybodaeth a ddarparwyd gan y deisebydd at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau fel tystiolaeth i’w ystyried;

Ysgrifennu at CLlLC i ofyn a yw unrhyw awdurdod lleol yn ystyried gweithredu cynlluniau lleoedd sy’n cael eu rhannu ar ffyrdd y maent yn gyfrifol amdanynt, gan amgáu’r wybodaeth a ddarparwyd gan y deisebydd.

 

 

3.2

P-04-391 Ffordd osgoi Llandeilo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon ac, o ystyried cyngor y Gweinidog y gallai’r deisebydd wneud gwrthwynebiad ffurfiol i’r cynigion unwaith y bydd y dogfennau perthnasol wedi’u cyhoeddi, cytunodd i:

Wneud cais am fanylion o pryd mae’r dogfennau’n debygol o gael eu cyhoeddi er mwyn anfon y wybodaeth hon ymlaen at y deisebydd;

Cau’r ddeiseb.

 

3.3

P-04-361 Pas bws am ddim i fyfyrwyr o dan 25 oed sydd mewn addysg llawn amser

Dogfennau ategol:

3.4

P-04-371 Tocynnau teithio rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bob plentyn hyd at 18 oed

Dogfennau ategol:

3.5

P-04-382 Costau teithio i fyfyrwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r deisebau hyn a chytunodd i ysgrifennu at ddeisebwyr P-04-361 i ofyn am ymateb ffurfiol i lythyr y Gweinidog.

 

3.6

P-04-393 Grŵp Gweithredu Ffordd Osgoi Llanymynech a Phant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Anfon ymateb y Gweinidog ymlaen at y deisebydd a gofyn am fanylion/cofnodion o faterion diogelwch;

Ysgrifennu at y corff/cyrff priodol i ofyn a oes materion diogelwch ar ochr Lloegr o’r ffin;

Ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn iddo drafod y mater â’i swyddog cyfatebol yn Lloegr.

 

3.7

P-04-366 Cau canolfan ddydd Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i ofyn am ymateb gan Gyngor Sir Ceredigion ynghylch y pryderon a amlinellwyd gan y Pwyllgor yn ei ohebiaeth flaenorol.

 

3.8

P-03-263 Rhestru Parc y Strade

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r mater hwn a chytunodd i:

Anfon yr ohebiaeth ddiweddaraf gan y deisebydd at y Gweinidog;

Sicrhau bod y Pwyllgor yn cael copi o adroddiad Cadw ar sut y gellir nodi treftadaeth chwaraeon ar y Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol.

 

3.9

P-04-322 Galw am ryddhau gafael Cadw ar eglwysi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn iddo a fydd gweithgor Tasglu Adeiladau Hanesyddol yn cael ei sefydlu ac a fydd yn cynnwys eglwysi annibynnol, gan anfon copi at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

 

3.10

P-04-381 Adfer Ysbyty Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyngor Sir Dinbych i ofyn yn ffurfiol ei fod yn ystyried ei strategaeth gyfathrebu â’r gymuned ar y mater hwn a’i fod yn ystyried cyfarfod â deisebwyr i drafod cynlluniau ar gyfer yr adeilad, lle mae’r rhain yn hysbys ac yn gallu eu gwneud yn gyhoeddus.

 

3.11

P-04-407 Achub Llety Gwarchod Kennard Court ar gyfer Pobl Hŷn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb a chytunodd i:

Ysgrifennu at Dai Cymunedol Cymru am farn ar yr achos hwn ac ar ddefnydd tai gwarchod yn gyffredinol yn y dyfodol;

Ymgysylltu ymhellach â’r Aelod Cynulliad lleol ar achos Kennard Court.

 

3.12

P-04-378 Ymestyn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O ystyried yr ymateb a gafwyd gan y Gweinidog mewn cysylltiad â’r ddeiseb hon, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

3.13

P-04-324 Dywedwch Na i Tan 8 – Ffermydd Gwynt a Llinellau Pŵer Foltedd Uchel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i’w chau.

 

3.14

P-04-383 Yn erbyn dynodiad Parth Perygl Nitradau ar gyfer Llyn Llangors

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i rannu llythyr y deisebydd â’r Gweinidog.

 

3.15

P-04-390 Dynodi Gwarchodfa Natur Penrhos Caergybi (parc arfordir) yn Warchodfa Natur Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i ysgrifennu at Gyngor Cefn Gwlad Cymru i holi a yw wedi ystyried cais i’r ardal gael ei dynodi yn Warchodfa Natur Genedlaethol ac, os felly, beth oedd y penderfyniad.

 

3.16

P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Ofyn am fanylion am amseru’r ymgynghoriad ar y ddeddfwriaeth arfaethedig i weithredu Rheoliad EC 1099-2009 er mwyn rhoi gwybod i’r deisebydd;

Sicrhau bod y Pwyllgor yn gwybod beth yw canlyniad yr ymgynghoriad.

 

3.17

P-04-406 Yn erbyn Safle yng Ngogledd Cymru yn y Cynllun Parthau Cadwraeth Morol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Grwpio’r ddeiseb gyda deisebau eraill ar yr un pwnc;

Sicrhau bod y Gweinidog yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ganlyniadau’r ymgynghoriad ac unrhyw benderfyniadau sy’n codi ohono.

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

P-03-221 Gwell triniaeth traed drwy'r GIG

Dogfennau ategol:

4.2

P-04-401 Y Gymraeg yn ein Cynulliad ni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

Diolchodd y Cadeirydd i Abigail Phillips am ei gwaith fel clerc y Pwyllgor dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

Trawsgrifiad