Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ymchwiliadau wedi'u cwblhau

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymchwiliad

Wedi’i gwblhau

Ymchwiliad i ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn

Mawrth 2021

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mawrth 2021

Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well

Medi 2020

Eiddo gwag

Rhagfyr 2019

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu

Hydref 2019

Ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion

Medi 2019

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

Mehefin 2019

Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru

Hydref 2018

Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru

Medi 2018

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Gorffennaf 2018

Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru

Mehefin 2018

Ymchwiliad i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus

Mawrth 2018

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd

Hydref 2017

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: dulliau yn seiliedig ar asedau i leihau tlodi

Mehefin 2017

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

Mehefin 2017

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Chwefror 2017

 

Craffu blynyddol

Dyddiad

Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Blynyddol

Craffu ar adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Blynyddol

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016