Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau  yn cynnal ymchwiliad i'r pandemig Covid-19 yng Nghymru. Bydd yr ymchwiliad yn ystyried effaith y coronafeirws, a'r ymateb iddo, ar y meysydd canlynol:

 

  • Llywodraeth Leol;
  • Tai;
  • Cydraddoldeb;
  • Trechu tlodi; 
  • Hawliau dynol; ac
  • Unrhyw faterion eraill o fewn portffolio'r Pwyllgor. 

 

Mae'r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ymchwiliad hwn drwy gyfrwng yr ymgynghoriad isod.

 

Casglu tystiolaeth

 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio ei waith, ac mae modd gweld y sesiynau yn y tabl isod.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad

Trawsgrifiad

Fideo

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

5 Mai 2020

Trawsgrifiad 

Gwyliwch ar Senedd.TV

Jane Hutt AS, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

14 Mai 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

Sara Kirkpatrick, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru

 

Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais arall ar Sail Rhywedd, Camdrin Domestig a Thrais Rhywiol

2 Mehefin 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

 

Hannah Wharf, Pennaeth Materion Allanol, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

 

Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Victoria Lloyd, Prif Weithredwr, Age Cymru

 

Patience Bentu, Swyddog Cymorth Gweinyddiaeth a Pholisïau, Race Council Cymru

 

Rocio Cifuentes, Prif Weithredwr, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST)

16 Mehefin 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

Miranda Evans, Swyddog Polisi a Rhaglenni, Anabledd Cymru

 

Megan Thomas, Swyddog Polisi, Anabledd Cymru

 

Zoe Richards, Prif Weithredwr, Anabledd Dysgu Cymru

 

Ansley Workman, Cyfarwyddwr, RNIB Cymru

 

Nathan Owen, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, RNIB Cymru

 

Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

 

Claire Thomas, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

 

Rachel Cable, Pennaeth Oxfam Cymru   

 

Gwennan Hardy, Uwch Swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth Cymru

 

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 

 

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

 

Robert Visintainer, Rheolwr Prosiectau, Men’s Sheds Cymru

30 Mehefin 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

Rhys Gwilym-Taylor, Uwch-swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus, Crisis

 

Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru

 

Katie Dalton, Cyfarwyddwr, Cymorth Cymru

 

Clarissa Corbisiero, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Allanol / Dirprwy Brif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru

 

Matt Dicks, Cyfarwyddwr, CIH Cymru

 

Y Cynghorydd Andrea Lewis, Llefarydd ar Dai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Calum Davies, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl

14 Gorffennaf 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru CLlLC

 

Y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Grŵp Ceidwadol CLlLC

 

Y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Grŵp Annibynnol CLlLC

 

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, CLlLC

16 Gorffennaf 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

 

Math o fusnes:

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/04/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu