Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Inquiry5

 

Fe gynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ymchwiliad i’r achosion o Covid-19 yng Nghymru. Mae’r ymgynghoriad bellach wedi cau.

 

Fe ystyriodd yr ymchwiliad effaith coronafeirws, a'r ymateb iddo, ar y meysydd canlynol:

 

  • Llywodraeth leol;
  • Tai;
  • Cydraddoldeb;
  • Trechu tlodi;
  • Hawliau dynol; ac
  • Unrhyw faterion eraill ym mhortffolio’r Pwyllgor

 

Ym mis Hydref 2020 cytunodd y Pwyllgor i ganolbwyntio'n benodol ar effaith pandemig COVID-19 ar y sector gwirfoddol. Cafodd llythyr ymgynghori newydd ei gyhoeddi ar gyfer y gwaith hwn.

 

Casglu tystiolaeth

 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio ei waith, sydd i'w gweld yn y tabl isod.

 

Effaith pandemig COVID-19 ar y sector gwirfoddol

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad

Trawsgrifiad

Fideo

Ruth Marks, Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

 

Fiona Liddell, Rheolwr, Helpforce Cymru

 

Noreen Blanluet, Prif ymgynghorydd, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

 

Kate Griffiths, Cyfarwyddwr Cymru, y Groes Goch Brydeinig

 

Jas Bains, Prif Weithredwr, Hafod

 

Carol Mack, Cadeirydd, Fforwm Cyllidwyr Cymru

 

Rebecca Watkins, Cyfarwyddwr y Sefydliad, Moondance Foundation

 

Richard Williams, Prif Weithredwr, y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

 

John Rose, Cyfarwyddwr Cymru, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

2 Tachwedd 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Nesta Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cydffederasiwn y GIG

 

Hayley Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Daniel Hurford, Pennaeth Polisïau (Gwella a Llywodraethu), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

9 Tachwedd 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Jane Hutt MS, y Dirprwy Weinidog a Prif Chwip

16 Tachwedd 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Effaith pandemig COVID-19 ar unrhyw faterion ym mhortffolio’r Pwyllgor

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad

Trawsgrifiad

Fideo

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

5 Mai 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Jane Hutt AS, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

14 Mai 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Sara Kirkpatrick, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru

 

Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod a mathau eraill o Drais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

2 Mehefin 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

 

Hannah Wharf, Prif Gomisiwn Materion Allanol, Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru

 

Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Victoria Lloyd, Prif Weithredwr, Age Cymru

 

Patase Bentu, Swyddog Gweinyddol a Chymorth Polisi, Cyngor Hil Cymru

 

Rocio Cifuentes, Prif Weithredwr, Tîm Cymorth Ieuenctid a Lleiafrifoedd Ethnig (EYST) Cymru

16 Mehefin 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Miranda Evans, Swyddog Polisi a Rhaglenni, Anabledd Cymru

 

Megan Thomas, Swyddog Polisi, Anabledd Cymru

 

Zoe Richards, Prif Weithredwr, Anabledd Dysgu Cymru

 

Ansley Workman, Cyfarwyddwr, RNIB Cymru

 

Nathan Owen, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, RNIB Cymru

 

Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

 

Claire Thomas, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

 

Rachel Cable, Pennaeth Oxfam Cymru   

 

Gwennan Hardy, Uwch Swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth Cymru

 

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru  

 

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

 

Robert Visintainer, Rheolwr Prosiect, Men's Sheds Cymru

30 Mehefin 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Rhys Gwilym-Taylor, Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus, Crisis

 

Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru

 

Katie Dalton, Cyfarwyddwr, Cymorth Cymru

 

Clarissa Corbisiero, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Allanol / Dirprwy Brif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru

 

Matt Dicks, Cyfarwyddwr, CIH Cymru

 

Y Cynghorydd Andrea Lewis, Llefarydd ar Dai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Calum Davies, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl

14 Gorffennaf 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru CLlLC

 

Y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Grŵp Ceidwadol CLlLC

 

Y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Grŵp Annibynnol CLlLC

 

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, CLlLC

16 Gorffennaf 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Adroddiad

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Effaith COVID-19 ar y sector gwirfoddol PDF, 1.16) 2 Chwefror 2021

 

Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ym mis Mawrth 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Amlygu’r materion - anghydraddoldeb a'r pandemig (PDF, 478KB) ddydd Llun 10 Awst 2020.

 

Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad. Cynhaliwyd dadl ar yr adroddiad ac ymateb y llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Hydref 2020. 

 

Ar ôl cyhoeddi'r adroddiad, dywedodd John Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor:

 

"Mae effaith COVID-19 wedi taro Cymru'n galed ac wedi effeithio ar grwpiau sydd eisoes dan anfantais yn y gymdeithas mewn modd anghyfartal. Rhaid inni ddysgu gwersi o'r hyn sydd wedi digwydd a gweithredu'n gyflym i gefnogi'r rhai wedi eu taro galetaf.”

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/04/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau