Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: dulliau yn seiliedig ar asedau i leihau tlodi

Inquiry5

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i gynnal tri ymchwiliad i dlodi yng Nghymru.

 

Er mwyn deall sut y gellir lleihau tlodi drwy ddulliau seiliedig ar asedau, cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod undydd ar 29 Mehefin 2017. Mae’r sesiynau hyn wedi cyfrannu at waith dilynol y Pwyllgor ar dlodi, sydd i’w weld yma ac yma.

 

Y cylch gorchwyl ar gyfer y ffrwd cyntaf o waith oedd ystyried:

  • sut y gallai dull sy'n seiliedig ar asedau weithio yng Nghymru;
  • y dystiolaeth sydd ar gael ynghylch effeithiolrwydd y dull hwn, ac enghreifftiau o arfer gorau yn rhyngwladol; a
  • syniadau ymarferol i weithredu'r dull.

 

Yn dilyn y gwaith hwn, cytunodd y Pwyllgor i edrych ar ddwy ffrwd waith arall yn ymwneud â thlodi yng Nghymru, sef:

 

Cadw mewn cysylltiad

 

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, ewch i’w dudalen hafan, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/05/2017

Dogfennau