Ymchwiliad i ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn

 

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi ymgymryd ymchwiliad i ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn. Rhannodd y Pwyllgor y gwaith mewn dwy ran, gan ganolbwyntio ar y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

 

Cyfnod 1: sector gyhoeddus - dyma oedd y meysydd i’w hystyried:

 • Pa ofynion/mesurau diogelwch tân sydd ar waith mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru ar hyn o bryd
 • A oes unrhyw fylchau neu wendidau amlwg yn y system bresennol o reoleiddio diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru?
 • A yw’r canllawiau i drigolion tyrau o fflatiau yng Nghymru, mewn achos o dân, yn briodol?
 • Sut y caiff trigolion yng Nghymru wybod am ddatblygiadau diweddar, a sicrwydd, ynghylch mesurau diogelwch rhag tân yn eu bloc? Yn fwy cyffredinol, i ba raddau y mae clust i wrando ar farn trigolion am ddiogelwch tân ac i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau.

 

Cyfnod 2: sector breifat – dyma oedd y meysydd i’w hystyried:

 • Sut y mae'r sector preifat wedi ymateb i bryderon ynghylch diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau preswyl?
 • Beth yw maint y gwaith adferol y mae angen ei wneud i fodloni safonau diogelwch tân yng Nghymru, a pha drefniadau sydd ar waith i dalu am y costau?
 • Sut y caiff lesddeiliaid/preswylwyr yng Nghymru wybod am ddatblygiadau diweddar, a pha sicrwydd a roddir iddynt ynghylch mesurau diogelwch rhag tân yn eu tyrau?  Yn fwy cyffredinol, i ba raddau y gwrandewir ac yr ymdrinir â barn preswylwyr am ddiogelwch tân.
 • Pa gymorth ariannol neu ymarferol ychwanegol, os o gwbl, sydd ei angen gan Lywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU er mwyn helpu i sicrhau bod tyrau o fflatiau yn ddiogel.

 

A tall building in a city

Description automatically generated

 

Sesiynau tystiolaeth

 

Cynhaliodd y Pwyllgor nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio gwaith y Pwyllgor, a gellir eu gweld yn y tabl isod. Yn ogystal, ymgynghorodd y Pwyllgor ar y pwnc hwn. Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad i’w gweld isod.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, agenda a chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.    Gwasanaethau Tân ac Achub

David Hancock, Rheolwr Grŵp, Pennaeth Diogelwch Tân Busnesau, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Kevin Roberts, Uwch-reolwr Diogelwch Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Christian Hadfield, Rheolwr Grŵp Adran Gweithrediadau, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Owen Jayne, Rheolwr Grŵp, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

2.    Asiantau rheoli

Nigel Glen, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Asiantau Rheoli Preswl

Jason Clarke, Pennaeth Rheoli Risg, Warwick Estates

Rachel Dobson, Pennaeth Iechyd a Diogelwch, Mainstay Group Limited

Julie Griffiths, Rheolwr Eiddo ar gyfer eiddo a reolir yng Nghymru, Mainstay Group Limited

David Clark, Cadeirydd, Mainstay Group Limited

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

3.    Y Ffederasiwn Cymdeithasau Preswylwyr Preifat

Cassandra Zanelli, ymgynghorydd mygedol Ffederasiwn Cymdeithasau Preswylwyr Preifat

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

4.    Cynrychiolydd llywodraeth leol

Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Graham Bond, Rheolwr Rheoli Adeiladau Dros Dro, Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd, Cyngor Caerdydd

Dave Holland, Pennaeth Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, a Bro Morgannwg

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

5.    Y Gweinidog Tai ac Adfywio

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Tai ac Adfywio

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Polisi Tai, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

Francois Samuel, Pennaeth Rheoliadau Adeiladu, Rheoliad Adeiladu, Is-adran Gynllunio, Llywodraeth Cymru

Andy Fry OBE, Prif Gynghorydd ac Arolygydd Tân ac Achub Cymru, Y Gangen Gwasanaethau Tân, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

Huw Maguire, Uwch Reolwr Polisi, Polisi Tai, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

11 Hydref 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

6.    Viridis Real Estate

Tom Jones, Uwch Reolwr Prosiect, Viridis Real Estate

25 Hydref 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

 

Adroddiad

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Diogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn (sector preifat) ym mis Tachwedd 2018.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb i’r adroddiad ym mis Ionawr 2019. Cafwyd dadl ar yr adroddiad ac ymateb y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Ionawr 2019.

 

Diweddariad

 

Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad ar yr ymchwiliad i’r tân yn Nhŵr Grenfell, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ddilynol gyda’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ddydd Iau 5 Rhagfyr 2019.

 

Er bod y Pwyllgor wedi cwblhau’r broses ffurfiol o gasglu tystiolaeth, mae’n parhau i fwrw ymlaen â materion sy’n codi o’i waith, yn bennaf drwy ohebiaeth rhwng y Pwyllgor a Llywodraeth Cymru, a gellir gweld yr ohebiaeth hon isod.  

 

Cadw mewn cysylltiad

 

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, ewch i’w dudalen hafan, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddCymunedau@senedd.cymru

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2017

Dogfennau

Papurau cefndir

 • Gohebiaeth  

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu