Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 - Undebau'r Ffermwyr

Gareth Parry, Uwch-swyddog Polisi a Chyfathrebu, Undeb Amaethwyr Cymru

Aled Jones, Dirprwy Lywydd, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.30-10.45)

(10.45-11.45)

4.

Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 - sefydliadau amgylcheddol

Rachel Sharp, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Creighton Harvey, Ymddiriedolwr Annibynnol, Afonydd Cymru

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.45-12.00)

(12.00-13.00)

5.

Blaenoriaethau Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Sefydliadau amgylcheddol

Rachel Sharp, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Arfon Williams, Rheolwr Cefn Gwlad, RSPB Cymru

Rhys Evans, Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur

(13.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(13.00-13.30)

7.

Preifat

Trafod y dystiolaeth yn dilyn y cyfarfod