Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1&2 Cyfynol - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (9.15 – 9.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS.

 

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mawrth

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mawrth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN 1 - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid - 4 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Dyraniadau Cyfalaf Trafodion Ariannol - 28 Chwefror 2022

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Rhagor o wybodaeth am faterion a godwyd yn ystod y sesiwn ar yr ail gyllideb atodol - 23 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 - Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid - 26 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:

2.5

PTN 5 - Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid - 29 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:

2.6

PTN 6 - Llythyr gan undeb PCS: Defnydd o 'ddiswyddo ac ailgyflogi' gan gyrff sector cyhoeddus Cymru - 25 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:

2.7

PTN 7 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Grŵp Cynghori ar Effaith Gwella’r Gyllideb (BIIAG) - 25 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:

2.8

PTN 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Grŵp Cynghori ar Effaith Gwella’r Gyllideb (BIIAG) - 27 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:

2.9

PTN 9 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) Cymru Drafft - 3 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:

2.10

PTN 10 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) Drafft - 6 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:

2.11

PTN 11 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog Cyllid Rhyngweinidogol (F:ISC) - 11 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:

2.12

PTN 12 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog Cyllid Rhyngweinidogol (F:ISC) - 5 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:

2.13

PTN 13 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Tueddiadau o ran gwaith achos ac arferion ymdrin â chwynion awdurdodau lleol - 8 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:

2.14

PTN 14 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: adroddiad diweddaru – 11 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:

2.15

PTN 15 - Tystiolaeth ar y cyd gan gyrff y diwydiant twristiaeth: Gorchymyn Ardrethu Annomestig 2022 – 8 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:

2.16

PTN 16 - Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd; Defnydd o'r term BAME - 15 Chwefror 2022

Dogfennau ategol:

2.17

PTN 17 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol – Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) – 22 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:

2.18

PTN 18 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y dull o gyhoeddi cyllidebau atodol yn ystod 2022-23 - 4 Mai 2022

Dogfennau ategol:

(09.30-10.15)

3.

Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Sesiwn dystiolaeth 1

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-22 P1 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd - Papur cefndir

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

FIN(6)-11-22 Llythyr gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ffyniant Bro, yr Undeb a’r Cyfansoddiad – 6 Mai 2022 (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; a Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar drefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE.

 

Egwyl (10.15-10.25)

(10.25-11.10)

4.

Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Sesiwn dystiolaeth 2

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd,  Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllidol Cymru)

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllidol Cymru)

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-22 P2 – Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllidol Cymru)

Blog y Sefydliad Astudiaethau Cyllid - ‘IFS response to UK Shared Prosperity Fund’

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Uwch-ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru), Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru); a David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid ar drefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE.

 

(11.10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 18 Mai 2022.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.10-11.25)

6.

Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(11.25-11.55)

7.

Archwilio Cymru: Strategaeth Ystâd a Chynllun Strategol Pum Mlynedd

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol, Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-22 P3 - Sleidiau cyflwyno

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd - Llety Archwilio Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Rhoddodd swyddogion Archwilio Cymru’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar Strategaeth Ystâd a Chynllun Strategol Pum Mlynedd Archwilio Cymru.

 

(11.55-12.10)

8.

Y Gyllideb Atodol gyntaf ar gyfer 2022-23: Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-22 P4 – Amcangyfrif Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2022-23

FIN(6)-11-22 P5 – Amcangyfrif Atodol Comisiwn y Senedd 2022-23 (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

FIN(6)-11-22 Comisiwn y Senedd - Atodiad (Wedi'i gynnwys yn y pecyn atodol)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor amcangyfrifon atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; a Chomisiwn y Senedd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gomisiwn y Senedd i ofyn am ragor o wybodaeth am ei amcangyfrif.

 

(12.10-12.25)

9.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Digwyddiad i randdeiliaid

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-22 P6 - Digwyddiad i randdeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y digwyddiad i randdeiliaid.