Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cyllid.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i’w galluogi i addasu Deddfau Trethi Cymru (ac is-ddeddfwriaeth a wneir oddi tanynt) am un neu ragor o’r dibenion a ganlyn:

  • I sicrhau nad yw trethi datganoledig Cymru (y Dreth Gwarediadau Tirlenwi a’r Dreth Trafodiadau Tir) yn cael eu codi lle byddai gwneud hynny’n mynd yn groes i rwymedigaethau rhyngwladol;
  • I warchod yn erbyn osgoi trethi mewn perthynas â threthi datganoledig Cymru;
  • I ymateb i newidiadau a wneir gan Lywodraeth y DU i drethisefydledig y DU (Treth Dir y Dreth Stamp neu’r Dreth Tirlenwi) sydd yn effeithio, neu a all effeithio, ar faint a delir i Gronfa Gyfunol Cymru; ac
  • I ymateb i benderfyniadau’r llysoedd/tribiwnlysoedd sydd yn effeithio, neu a all effeithio ar weithrediad Deddfau Trethi Cymru, neu unrhyw reoliadau a wneir oddi tanynt.

 

Mae ‘Deddfau Trethi Cymru’ yn cyfeirio at Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017, a Deddf Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017.

 

Mae’r Bil yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud newidiadau i drethi datganoledig Cymru, gan gynnwys newidiadau i’r swm sydd angen i drethdalwyr ei dalu. Caiff Gweinidogion Cymru hefyd wneud darpariaethau a all gael effaith ôl-weithredol. Mae’r Bil hefyd yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i gyhoeddi datganiad ar y ffordd y defnyddir y pŵer i wneud rheoliadau sy’n cael effaith ôl-weithredol:

  • Nad ydynt ond yn dod i rym unwaith y mae’r Senedd wedi cymeradwyo gwneud y rheoliadau hynny; neu
  • Sy’n dod i rym ar unwaith ond sydd angen cymeradwyaeth ddilynol gan y Senedd.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

BillStage1

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Senedd Cymru.

 

¬¬¬Cyfnod 1 (Cyfredol)

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 16 Rhagfyr 2021.

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

16 Rhagfyr 2021

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(preifat)

(preifat)

22 Rhagfyr 2021

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

2 Chwefror 2022

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 

 

11 Chwefror 2022

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 

 

16 Chwefror 2022

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

 

 

2 Mawrth 2022

Trafodiaeth prifat am cynnwys yr adroddiad

(preifat)

(preifat)

 

Dogfennau

 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch cost gweithredu newidiadau i’r   PDF 104 KB

 

Bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

14 Chwefror 2022

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

 

 

 

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (13 Rhagfyr 2021)

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 109KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 1.2MB)

 

Datganiad y Llywydd: 13 Rhagfyr 2021 (PDF, 93KB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi (PDF, 686KB)

 

Datganiad drafft ar ôl-weithredu (PDF, 329KB)

 

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol – 14 Rhagfyr 2021

 

Y Pwyllgor Busnes -Amserlen ar gyfer ystyried y Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) (PDF, 41KB)

 

zzz

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Georgina Owen

E-bost: SeneddCyllid@senedd.cymru

 

Math o fusnes: Bil

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau