Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 147 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 21/06/2023 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Eitem ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 12.45.

Yn unol â Rheol Sefydlog 13.3, gwnaeth y Llywydd, ar ôl ymgynghori â’r Pwyllgor Busnes, wahodd deg Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru i gymryd rhan yn nhrafodion y Senedd ar gyfer yr eitem ar y cyd hwn. Roedd 31 o Aelodau eraill y Senedd Ieuenctid hefyd yn bresennol yn y Siambr ar gyfer yr eitem hon.

Galwyd ar yr Aelodau o’r Senedd Ieuenctid i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Senedd am waith Senedd Ieuenctid Cymru, ac yna galwyd ar y Prif Weinidog, arweinwyr y pleidiau a Chadeirydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd i ymateb. Galwyd ar 5 Aelod o’r Senedd Ieuenctid i ofyn cwestiynau, a atebwyd gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.

Am 13.25, yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, ataliwyd y cyfarfod dros dro i ganiatáu egwyl cyn yr eitem nesaf.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.35

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 6 ac 8 gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

3.

Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Cwnsler Cyffredinol ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol ar ôl cwestiwn 2.

Pwynt o Drefn

Am 15.11, cododd Alun Davies Bwynt o Drefn mewn perthynas â chwestiwn atodol James Evans i Gwestiwn 5 i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, lle roedd yr Aelod wedi honni bod y Prif Weinidog a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi camarwain y Senedd. Dywedodd y Dirprwy Lywydd y byddai’n adolygu’r Cofnod ac yn ystyried y cyfraniad a wnaed.

Am 18.18, ar ôl adolygu’r Cofnod, dyfarnodd y Dirprwy Lywydd bod defnyddio termau fel ‘camarwain’ a ‘chamarweiniol’ heb eu hamodi yn gallu cael ei ystyried fel honni bwriad, a bod y cyfraniad blaenorol gan James Evans AS wedi hepgor cyfeiriadau at achosion o eglurhad a wnaed yn flaenorol.

(30 munud)

4.

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.12

Gofynnwyd y 9 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 4 a 7 eu grwpio i’w hateb gyda’i gilydd.

(20 munud)

5.

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o 61 o fanwerthwyr diodydd sy'n gweithredu yng Nghymru yn ysgrifennu llythyr agored at Lywodraeth Cymru yn galw am eithrio gwydr o'i gynllun dychwelyd ernes yn unol â gweddill y DU?

Gofyn i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Yn sgil datgeliadau diweddar, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch faint o aelodau o genhedlaeth Windrush o Gymru ag afiechyd cronig a meddyliol a gafodd eu halltudio?

Gofyn i Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Altaf Hussain (Gorllewin De Cymru): Pa gamau uniongyrchol y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i weithio gydag ysgolion i addysgu pobl ifanc am ddiogelwch dŵr yn dilyn y boddi trasig ger pier Aberafan nos Lun?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.47

Atebwyd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o 61 o fanwerthwyr diodydd sy'n gweithredu yng Nghymru yn ysgrifennu llythyr agored at Lywodraeth Cymru yn galw am eithrio gwydr o'i gynllun dychwelyd ernes yn unol â gweddill y DU?

Atebwyd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Yn sgil datgeliadau diweddar, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch faint o aelodau o genhedlaeth Windrush o Gymru ag afiechyd cronig a meddyliol a gafodd eu halltudio?

Atebwyd gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Altaf Hussain (Gorllewin De Cymru): Pa gamau uniongyrchol y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i weithio gydag ysgolion i addysgu pobl ifanc am ddiogelwch dŵr yn dilyn y boddi trasig ger pier Aberafan nos Lun?

(5 munud)

6.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.13

Gwnaeth Tom Giffard ddatganiad am - Cymru yn curo yr Alban 10-2 i ennill Cwpan Dartiau’r Byd.

Gwnaeth Samuel Kurtz ddatganiad am - Wythnos Bwyd a Ffermio Cymru (19-23 Mehefin).

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am - Nodi canmlwyddiant Senotaff Aberdâr (8 Mawrth) gyda dathliad, gan gynnwys gorymdaith (25 Mehefin).

(0 munud)

7.

Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Bil dyletswydd ddinesig i bleidleisio - Gohiriwyd

NDM8293 Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar gyflwyno dyletswydd ddinesig i bleidleisio.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) ceisio efelychu llwyddiant democratiaethau eraill sydd wedi cyflwyno dyletswydd ddinesig i bleidleisio o ran cynyddu'r nifer sy'n pleidleisio mewn etholiadau a thrwy hynny wella lefel yr ymgysylltiad a'r cynrychioldeb ar draws pob oedran, dosbarth a chymuned;

b) cyflwyno dyletswydd ddinesig ar bawb sy'n gymwys i bleidleisio i gymryd rhan yn etholiadau'r Senedd ac etholiadau cyngor sir;

c) caniatáu i'r rhai sy'n dymuno nodi eu hanfodlonrwydd gydag ymgeisydd, plaid neu wleidyddiaeth yn ehangach i wneud hynny drwy opsiwn o ymatal yn gadarnhaol ar y papur pleidleisio;

d) caniatáu cyflwyno cosb briodol am beidio â chydymffurfio â'r rhwymedigaeth ddinesig i bleidleisio neu ymatal yn gadarnhaol, gydag eithriadau cyfreithlon; ac

e) darparu ar gyfer cyflwyno cyfnod peilot ar gyfer cyflwyno'r ddyletswydd ar sail oedran benodol.

Cefnogwyr

Rhys ab Owen (Canol De Cymru)

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

(60 munud)

8.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Deintyddiaeth

NDM8299 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ‘Deintyddiaeth’ a osodwyd ar 15 Chwefror 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Mehefin 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.19

NDM8299 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ‘Deintyddiaeth’ a osodwyd ar 15 Chwefror 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Mehefin 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

9.

Dadl Plaid Cymru - Datganoli cyfiawnder a phlismona

NDM8300 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi, dros chwarter canrif ers datganoli, fod Cymru yn parhau i fod yr unig wlad ddatganoledig heb ei system gyfreithiol a'i phwerau dros ei lluoedd heddlu, er nad oes sail resymol dros hyn.

2. Yn credu:

a) y dylid datganoli pwerau dros gyfiawnder a phlismona yn llawn i Gymru; a

b) y gall sefydlu system gyfreithiol benodol yng Nghymru a gwneud heddluoedd Cymru yn gwbl atebol i'r Senedd fod yn gamau hanfodol ar hyd y ffordd i annibyniaeth.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ofyn yn ffurfiol am bwerau dros gyfiawnder a phlismona.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Dileu popeth ar ôl îs-bwynt 2 (a) a rhoi yn ei le:

y gall sefydlu system gyfreithiol benodol yng Nghymru a gwneud heddluoedd Cymru yn gwbl atebol i'r Senedd fod yn gamau hanfodol i sicrhau bod modd darparu cyfiawnder a phlismona yn well er budd pobl Cymru; a

bod y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru wedi nodi'n glir pam y dylid datganoli pwerau dros gyfiawnder yn llawn a sefydlu awdurdodaeth gyfreithiol yng Nghymru.

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i fynd ar drywydd yr achos dros ddatganoli plismona a chyfiawnder ac i baratoi ar ei gyfer.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.08

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM8300 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi, dros chwarter canrif ers datganoli, fod Cymru yn parhau i fod yr unig wlad ddatganoledig heb ei system gyfreithiol a'i phwerau dros ei lluoedd heddlu, er nad oes sail resymol dros hyn.

2. Yn credu:

a) y dylid datganoli pwerau dros gyfiawnder a phlismona yn llawn i Gymru; a

b) y gall sefydlu system gyfreithiol benodol yng Nghymru a gwneud heddluoedd Cymru yn gwbl atebol i'r Senedd fod yn gamau hanfodol ar hyd y ffordd i annibyniaeth.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ofyn yn ffurfiol am bwerau dros gyfiawnder a phlismona.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

40

50

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Dileu popeth ar ôl îs-bwynt 2 (a) a rhoi yn ei le:

y gall sefydlu system gyfreithiol benodol yng Nghymru a gwneud heddluoedd Cymru yn gwbl atebol i'r Senedd fod yn gamau hanfodol i sicrhau bod modd darparu cyfiawnder a phlismona yn well er budd pobl Cymru; a

bod y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru wedi nodi'n glir pam y dylid datganoli pwerau dros gyfiawnder yn llawn a sefydlu awdurdodaeth gyfreithiol yng Nghymru.

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i fynd ar drywydd yr achos dros ddatganoli plismona a chyfiawnder ac i baratoi ar ei gyfer.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd gwelliant 1.

Gan fod y Senedd wedi gwrthod y cynnig heb ei ddiwygio, ac wedi gwrthod y gwelliant i'r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

10.

Cyfnod Pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.19

 

(30 munud)

11.

Dadl Fer

NDM8291 Joel James (Canol De Cymru)

Ail-bwrpasu cyffuriau i drin clefydau prin

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.21

NDM8291 Joel James (Canol De Cymru)

Ail-bwrpasu cyffuriau i drin clefydau prin

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: