Deintyddiaeth

Inquiry3

 

Yn dilyn adroddiad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd ym mis Mai 2019, sef Dechrau Ffres: Ymchwiliad i ddeintyddiaeth yng Nghymru, mae Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd yn ystyried a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i bontio’r bwlch o ran anghydraddoldebau iechyd y geg, ac i ailadeiladu deintyddiaeth yng Nghymru yn dilyn y pandemig COVID-19 ac yng nghyd-destun costau byw cynyddol.

 

Mae'r Pwyllgor yn ystyried yn benodol:

>>>> 

>>>    I ba raddau y mae mynediad at ddeintyddiaeth y GIG yn parhau i fod yn gyfyngedig, a beth yw’r ffordd orau o ddal i fyny â'r ôl-groniad o ran gofal deintyddol sylfaenol, gwasanaethau ysbytai a gwasanaethau orthodontig.

>>>    Gwell gwybodaeth am iechyd y geg, gan gynnwys nifer y bobl sy’n manteisio ar ofal deintyddol sylfaenol y GIG ledled Cymru yn dilyn ailddechrau gwasanaethau, a bod angen ymgyrch a ariennir gan y Llywodraeth i roi sicrwydd i’r cyhoedd bod practisau deintyddol yn amgylcheddau diogel.

>>>    Cymhellion i recriwtio a chadw deintyddion y GIG, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd â lefelau o angen mawr.

>>>    Anghydraddoldebau iechyd y geg, gan gynnwys ailddechrau rhaglen y Cynllun Gwên a’r posibilrwydd o’i hehangu i blant 6-10 mlwydd oed; gwell dealltwriaeth o anghenion iechyd y geg pobl 12-21 oed; capasiti gwasanaethau deintyddol yn y cartref i bobl hŷn a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal (rhaglen 'Gwên am Byth'); a gofyn, i ba raddau y mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld ymarferwyr preifat, ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen. Lles a morâl y gweithlu.

>>>    Y posibilrwydd o ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ymhellach.

>>>    Gwariant Llywodraeth Cymru ar ddeintyddiaeth y GIG yng Nghymru, gan gynnwys buddsoddi mewn arferion awyru a diogelu ar gyfer y dyfodol.

>>>    Effaith yr argyfwng costau byw ar ddarparu gwasanaethau deintyddiaeth yng Nghymru a mynediad at y gwasanaethau.

<<< 

 

Casglu tystiolaeth

 

Rydym am sicrhau bod ein gwaith yn cael ei lywio gan brofiadau, anghenion a safbwyntiau sy'n adlewyrchu teimladau’r amrywiaeth o bobl a chymunedau y mae'r materion hyn yn effeithio arnynt.

 

>>>> 

>>>Cawsom dros 20 ymateb ysgrifenedig i’n galwad am dystiolaeth

>>>Ym mis Awst a mis Medi 2022, cynhaliodd Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd gyfweliadau â phobl ledled Cymru am eu profiadau nhw o faterion ym maes deintyddiaeth.

>>>Yn hydref 2022, gwnaethom gynnal sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Swyddog Deintyddol Cymru

<<< 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/07/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau