Deintyddiaeth

Inquiry4

 

Yn dilyn adroddiad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd ym mis Mai 2019, sef Dechrau Ffres: Ymchwiliad i ddeintyddiaeth yng Nghymru, mae Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd ymchwiliad i ddeintyddiaeth yn ystyried a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i bontio’r bwlch o ran anghydraddoldebau iechyd y geg, ac i ailadeiladu deintyddiaeth yng Nghymru yn dilyn y pandemig COVID-19 ac yng nghyd-destun costau byw cynyddol.

 

Ar 15 Chwefror 2023, cyhoeddodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei adroddiad, sy’n cynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru.

 

Ymatebodd Llywodraeth Cymru i'n hadroddiad ar 18 Ebrill 2023. Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mehefin 2023.

 

Gwybodaeth am ymchwiliad y Pwyllgor

 

Yn benodol, dyma’r hyn a ystyriwyd gan ymchwiliad y Pwyllgor:

>>>> 

>>> I ba raddau y mae mynediad at ddeintyddiaeth y GIG yn parhau i fod yn gyfyngedig, a beth yw’r ffordd orau o ddal i fyny â'r ôl-groniad o ran gofal deintyddol sylfaenol, gwasanaethau ysbytai a gwasanaethau orthodontig.

>>> Gwell gwybodaeth am iechyd y geg, gan gynnwys nifer y bobl sy’n manteisio ar ofal deintyddol sylfaenol y GIG ledled Cymru yn dilyn ailddechrau gwasanaethau, a bod angen ymgyrch a ariennir gan y Llywodraeth i roi sicrwydd i’r cyhoedd bod practisau deintyddol yn amgylcheddau diogel.

>>> Cymhellion i recriwtio a chadw deintyddion y GIG, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd â lefelau o angen mawr.

>>> Anghydraddoldebau iechyd y geg, gan gynnwys ailddechrau rhaglen y Cynllun Gwên a’r posibilrwydd o’i hehangu i blant 6-10 mlwydd oed; gwell dealltwriaeth o anghenion iechyd y geg pobl 12-21 oed; capasiti gwasanaethau deintyddol yn y cartref i bobl hŷn a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal (rhaglen 'Gwên am Byth'); a gofyn, i ba raddau y mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld ymarferwyr preifat, ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen. Lles a morâl y gweithlu.

>>> Y posibilrwydd o ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ymhellach.

>>> Gwariant Llywodraeth Cymru ar ddeintyddiaeth y GIG yng Nghymru, gan gynnwys buddsoddi mewn arferion awyru a diogelu ar gyfer y dyfodol.

>>> Effaith yr argyfwng costau byw ar ddarparu gwasanaethau deintyddiaeth yng Nghymru a mynediad at y gwasanaethau.

<<< 

 

Er mwyn ymchwilio i’r materion hyn, gwnaeth y Pwyllgor y canlynol:

>>>> 

>>> Cyhoeddi galwad ysgrifenedig am dystiolaeth rhwng 12 Gorffennaf 2022 a 16 Medi 2022. Cawsom 21 o ymatebion.

>>>Ym mis Awst a mis Medi 2022, cynhaliodd Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd gyfweliadau â phobl ledled Cymru am eu profiadau nhw o faterion ym maes deintyddiaeth.

>>> Cynnal sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid allweddol ar 13 Hydref 2022, 19 Hydref 2022 a 17 Tachwedd 2022.

>>> Cynnal sesiwn tystiolaeth lafar gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau a Phrif Swyddog Deintyddol Cymru ar 17 Tachwedd 2022.

>>> Cyhoeddi adroddiad a datganiad i'r cyfryngau i gyd-fynd ag ef ar 15 Chwefror 2023.

>>> Cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn, ysgrifenasom at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyda rhai pwyntiau i'w hegluro. Ymatebodd y Gweinidog ar 11 Gorffennaf 2023.

<<< 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/07/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau