Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/01/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

1.2.      Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

1.3.      Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai’n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

(13.30 - 15.00)

2.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - sesiwn dystiolaeth 1: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn

Cynghorydd Sam Rowlands, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Carys Lord, Pennaeth Cyllid, Cyngor Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

·       Y Cynghorydd Sam Rowlands, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

·       Chris Llewelyn, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

2.2 Yn ystod y cyfarfod cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i gadarnhau a oes asesiad ar gael o'r effaith y mae siopau gwag wedi'i chael ar y refeniw a gasglwyd o ardrethi annomestig ers dechrau'r pandemig ac i chwilio am wybodaeth am y rhyddhad sydd ar gael i fusnesau bach. 

 

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â data cwynion y GIG

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â data cwynion y GIG.

 

3.2

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch diogelwch tân mewn?adeiladau uchel iawn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch diogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn.

 

3.3

Llythyr oddi wrth y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip mewn perthynas ag effaith COVID-19 ar y sector gwirfoddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip mewn perthynas ag effaith COVID-19 ar y sector gwirfoddol.

 

3.4

Llythyr oddi wrth Sefydliad Bevan at y Prif Weinidog mewn perthynas â thlodi a COVID-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Sefydliad Bevan at y Prif Weinidog mewn perthynas â thlodi a COVID-19.

 

3.5

Cyflwyniad gan Sefydliad Bevan ynghylch tlodi yn y gaeaf a COVID-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.a. Nododd y Pwyllgor y cyflwyniad gan Sefydliad Bevan mewn perthynas â thlodi yn y gaeaf a COVID-19.

 

3.6

Llythyr oddi wrth y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch y Bil Cam-drin Domestig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip ynghylch y Bil Cam-drin Domestig.

 

3.7

Llythyr ar y cyd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr ar y cyd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(15.10 - 15.25)

5.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.25 - 16.25)

6.

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a nifer o newidiadau.

 

(16.25 - 16.45)

7.

Penodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Dros Dro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor y cynnig drafft, yr adroddiad drafft a’r telerau ac amodau drafft ar gyfer penodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Dros Dro, gan gytuno arnynt.

 

(16.45 - 16.55)

8.

Trafod y llythyr drafft at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch cysgu ar y stryd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol gan gytuno arno, yn ddarostyngedig i fân newidiadau.