Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells AS.

 

(09.45 - 10.05)

2.

Papur(au) i’w nodi:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am wybodaeth ychwanegol ar reoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol ac ar y Gwasanaeth Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau.

 

2a

Rheoli meddyginiaethau: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

Dogfennau ategol:

2b

Rheoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol ar draws Cymru: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

Dogfennau ategol:

2c

Gwasanaethau radioleg – adroddiad cryno cenedlaethol Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

Dogfennau ategol:

2d

Gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

Dogfennau ategol:

(10.05 - 11.15)

3.

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Comisiwn y Senedd

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-10 Papur 1- Comisiwn y Senedd: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 2 - Comisiwn y Senedd: Amrywiaeth a chynhwysiant:

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 3 - Comisiwn y Senedd: Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 4 - Comisiwn y Senedd: Cynaliadwyedd:

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-20 Papur 5 – Llythyr oddi wrth Gomisiwn y Senedd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – Goblygiadau ariannol pandemig COVID-19, 7 Gorffennaf 2020

PAC(5)-18-20 Papur 6 - Gohebiaeth â Chomisiwn y Senedd

 

 

Manon Antoniazzi – Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Nia Morgan – Cyfarwyddwr Cyllid

Suzy Davies AS - Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Holodd yr Aelodau'r tystion fel rhan o waith craffu’r Pwyllgor ar y Cyfrifon.

3.2 Cytunodd Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd, i ddarparu rhywfaint o eglurder / gwybodaeth ychwanegol am nifer o bwyntiau a godwyd.

 

(11.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5, 6, 7, 8 a 9

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.25 - 11.40)

5.

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.40 - 11.50)

6.

Blaenraglen waith

PAC(5)-18-20 Papur 7 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 

(11.50 - 12.00)

7.

Cysgu ar y Stryd yng Nghymru - Problem Pawb; Cyfrifoldeb Neb: Adroddiad Archwilio Cymru

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-20 Papur 8 – Adroddiad Archwilio Cymru: Cysgu Allan yng Nghymru - Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i neb (Gorffennaf 2020)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunwyd y dylai'r Cadeirydd ysgrifennu at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i ofyn iddynt ystyried yr agweddau polisi ac y bydd yr adolygiad o'r Partneriaethau Strategol yn cael ei ystyried fel rhan o'r ymchwiliad sydd ar ddod i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

(12.00- 12.10)

8.

Atal Twyll yng Nghymru: Adroddiad Archwilio Cymru

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-20 Papur 9 – Adroddiad Archwilio Cymru: ‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru (Gorffennaf 2020)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i holi Llywodraeth Cymru yn ddiweddarach yn y tymor, fel rhan o'r gwaith craffu ar ei Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019-20.

 

(12:10 - 12:20)

9.

Rhaglen Tynnu Asbestos yn Ysbyty Glan Clwyd: Adroddiad Archwilio Cymru

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-20 Papur 10 – Adroddiad Archwilio Cymru: Rhaglen cael gwared ar asbestos yn Ysbyty Glan Clwyd (Medi 2020)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion: