Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AS. Roedd Suzy Davies AS yn bresennol fel dirprwy.

 

09.30-10.30

2.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwrwiclwm ac Asesu, Llywodraeth Cymru

Ceri Planchant, Cyfreithiwr, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru;

 

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

CLA(5)-28-20 – Papur briffio

CLA(5)-28-20 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 30 Gorffennaf 2020

CLA(4)-28-20 – Papur 2 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 1 Medi 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 18 Medi 2020

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg mewn perthynas â’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

 

10.30-10.35

3.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-28-20 – Papur 4 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)622 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) (Abertawe a Chaerdydd) 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-28-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-28-20 – Papur 7 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 25 Medi 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 8 – Datganiad Ysgrifenedig, 25 Medi 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.2

SL(5)624 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) (Bro Morgannwg, Castell-nedd Port Talbot a Torfaen 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-28-20 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-28-20 – Papur 11 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 28 Medi 2020

CLA(4)-28-20 – Papur 12 – Datganiad ysgrifenedig, 27 Medi 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

10.35-10.45

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)621 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 13 – Adroddiad

CLA(5)-28-20 – Papur 14 – Rheoliadau

CLA(5)-28-20 – Papur 15 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-28-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 25 Medi 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 17 – Datganiad ysgrifenedig, 24 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(5)619 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 18 – Adroddiad

CLA(5)-28-20 – Papur 19 – Rheoliadau

CLA(5)-28-20 – Papur 20 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-28-20 – Papur 21 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 24 Medi 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 22 – Datganiad ysgrifenedig, 22 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.3

SL(5)620 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) (Llanelli etc.) 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-28-20 – Papur 24 – Rheoliadau

CLA(5)-28-20 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-28-20 – Papur 26 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 25 Medi 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

10.45-10.50

5.

Papur(au) i’w nodi

5.1

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Ategol (Memorandwm Rhif 4) Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth.

CLA(5)-28-20 – Papur 27 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Medi 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

5.2

Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) - darpariaethau mewn perthynas â threfniadau ariannu ac atebolrwydd y Comisiwn Etholiadol

CLA(5)-28-20 - Papur 28 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Llywydd, 28 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd.

 

5.3

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pysgodfeydd

CLA(5)-28-20 – Papur 29 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 1 Hydref 2020

CLA(5)-28-20 – Papur 30 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar gyfer y Bil Pysgodfeydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ac, mewn sesiwn breifat, cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am eglurhad brys am nifer o faterion yn ymwneud â'r Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a Bil Pysgodfeydd y DU.

 

10.50

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

10.50-11.00

7.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda’r Gweinidog Addysg a chytunwyd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

11.00-11.10

8.

Diweddariad ar Fil Marchnad Fewnol y DU

CLA(5)-28-20 – Papur 31 – Papur briffio: Bil Marchnad Fewnol y DU: Cyfnodau Tŷ'r Cyffredin

CLA(5)-28-20 – Papur 32 – Papur briffio: Goblygiadau cyfansoddiadol y Cynigion Marchnad Fewnol y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â Bil Marchnad Fewnol y DU.