Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 10/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)491 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020

CLA(5)-06-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-06-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-06-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-06-20 – Papur 4 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd at y Llywydd, 22 Ionawr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

2.2

SL(5)493 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-06-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-06-20 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-06-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

2.3

SL(5)499 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2020

CLA(5)-06-20 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-06-20 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-06-20 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-06-20 – Papur 11 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 4 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

2.4

SL(5)492 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad) (Cymru) 2020

CLA(5)-06-20 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-06-20 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-06-20 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

14.35-14.40

3.

Is-ddeddfwriaeth sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

3.1

SL(5)496 - Rheoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 (Datgymhwyso Gohirio Is-ddeddfwriaeth) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-06-20 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-06-20 – Papur 16 – Rheoliadau

CLA(5)-06-20 – Papur 17 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 30 Ionawr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Rheoliadau a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

14.40-14.45

4.

Papur(au) i’w nodi:

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-06-20 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 6 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 

14.45

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14.45-14.55

5.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Materion allweddol

CLA(5)-06-20 – Papur 19 – Papur materion allweddol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol ar gyfer ei ymchwiliad i’r Newid yng Nghyfansoddiad Cymru.

 

14.55-15.00

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau’r Gymanwlad Birmingham

CLA(5)-06-20 – Papur 20 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-06-20 - Papur 21 - Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 2019 Llywodraeth Cymru ar Fil Gemau'r Gymanwlad Birmingham, Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunwyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i gadarnhau na fyddai'n cyhoeddi adroddiad pellach.

 

15.00-15.45

7.

Cynigion ar gyfer gwneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru - sesiwn friffio gan swyddogion Llywodraeth Cymru

Gareth McMahon, Cyfreithiwr y Llywodraeth Cymru

Andrew Hewitt, Trysorlys Cymru

Laura Fox, Trysorlys Cymru

 

CLA(5)-06-20 – Papur 22 – Papur gan y Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer gwneud newidiadau i ddeddfwriaeth trethi Cymru.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu