Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 177KB) Gweld fel  HTML (44KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-23-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)129 - Rheoliadau Tribiwnlys Prisio Cymru (Diwygio) 2017

2.2

SL(5)133 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau) (Cymru) 2017

2.3

SL(5)131 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Cofrestru) (Cymru) 2017

2.4

SL(5)132 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017

2.5

SL(5)134 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 2017

2.6

SL(5)135 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017

2.7

SL(5)136 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2017

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)127 - Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Asesiadau Llesiant Lleol) 2017

CLA(5)-23-17 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-23-17 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-17 – Papur 4 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i’r DU yn gadael yr UE

4.1

SL(5)126 - Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi’i Botelu (Cymru) (Diwygio) 2017

CLA(5)-23-17Papur 5 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno. Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at y pwyntiau a nodwyd o ganlyniad i'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 

5.

Papurau i’w nodi

CLA(5)-23-17 – Papur 6 - Llythyr oddi wrth y Llywydd - Bil yr UE (Ymadael), 2 Hydref 2017

CLA(5)-23-17 - Papur 7 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Dethol Senedd yr Alban ar Weinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol, Bil yr UE (Ymadael)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Papur i'w nodi

CLA(5)-23-17 - Papur 8 - Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

- Bil Ymadael â'r UE

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

8.

Yr ymchwiliad ar Lais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft

CLA(5)-23-17 – Papur 9 – Hynt yr adroddiad drafft

CLA(5)-23-17 – Papur 10 – Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

9.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei safbwynt mewn perthynas â'r Bil.