Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-23-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)429 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

2.2

SL(5)431 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 40 (Tai-bach) i Gyffordd 42 (Earlswood), Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2019

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

14.35-14.40

3.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

3.1

WS-30C(5)138 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) a Milfeddygon (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-23-19 – Papur 2 – Datganiad

CLA(5)-23-19 – Papur 3 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r pwyntiau a nodwyd yn y sylwebaeth.

 

14.40-14.45

4.

Offerynnau Statudol sydd angen cydsyniad: Ymadael â’r UE

4.1

SICM(5)24 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Rhywogaethau Goresgynnol Estron, Hawliau Bridwyr Planhigion a Hadau (Diwygio ac ati) Rheoliadau (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-23-19 – Papur 4 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-23-19 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-23-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-19 – Papur 7 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 4 Gorffennaf 2019

CLA(5)-23-19 – Papur 8 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-23-19 – Papur 9 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r penderfyniad i beidio â chyflwyno cynnig i'w drafod.

 

14.45-14.50

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-23-19 – Papur 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol.

 

14.50

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

14.50-15.00

7.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-23-19 – Papur 11 – Adroddiad drafft

CLA(5)-23-19 – Papur 12 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a chytunodd arno.  Nododd yr Aelodau y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol sef 2 Awst 2019.

 

15.00-15.10

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Gemau’r Gymanwlad Birmingham

CLA(5)-23-19 – Papur 13 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyngor cyfreithiol y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau'r Gymanwlad Birmingham.

 

15.10-15.20

9.

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â gwaith yn y dyfodol

CLA(5)-23-19 – Papur 14 – Llythyr gan y Llywydd, 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes.

 

15.20-15.30

10.

Blaenraglen waith

CLA(5)-23-19 – Papur 15 – Cylch gorchwyl drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn ymwneud â chydsyniad deddfwriaethol, datganoli a Brexit, a chytunodd ar y cylch gorchwyl. Cytunodd y Pwyllgor i lansio’r ymchwiliad o fewn yr wythnosau nesaf.