Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 241KB) Gweld fel HTML (113KB)

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Nathan Gill AC.

 

(14.00 - 14.50)

2.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil)

John Rees - Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Katie Wilson - Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-11-17 – Papur 1 - Bwriad y polisi mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth sydd i'w gwneud o dan y Bil

CLA(5)-11-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil a’r Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (PDF, 106KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1.12MB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.

 

(14.50)

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-11-17 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)085 - Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi (Diwygio) (Cymru) 2017

3.2

SL(5)086 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2017

Cofnodion:

3.0a Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

(14.50 - 14.55)

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)084 - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2017

CLA(5)-11-17 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-11-17 – Papur 4 – Gorchymyn

CLA(5)-11-17 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a nodwyd ymateb y Llywodraeth, a ddarparwyd mewn copi caled, i'r adroddiad drafft ar yr offeryn.

4.2b Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â'r adroddiad drafft.

 

(15.55 - 16.00)

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

5.1

SL(5)087 - The Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) Financial Management Code (Saesneg yn unig)

CLA(5)-11-17 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-11-17 – Papur 7 – Cod drafft (Saesneg yn unig)

CLA(5)-11-17 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Trafododd y Pwyllgor y Cod drafft a nododd ymateb y Llywodraeth, a ddarparwyd mewn copi caled, i'r adroddiad drafft ar yr offeryn.

5.2b Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â’r adroddiad drafft.

 

(15.00)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

CLA(5)-11-17 - Papur 9  - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd, 27 Mawrth 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

6.2

Papur Gwyn y Llywodraeth ar 'Fil y Diddymu Mawr'

CLA(5)-11-17 – Papur 10 – Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar ‘Fil y Diddymu Mawr’ (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y Papur Gwyn.

 

(15.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.00 - 16.00)

8.

Brîff gan Brif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad ar 'Fil y Diddymu Mawr'

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor frîff ar y cyd gyda'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar 'Fil y Diddymu Mawr'.

 

(16.00 - 16.15)

9.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-11-17 – Papur 11 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i drafod drafft pellach o'r adroddiad yn ei gyfarfod nesaf.

 

(16.15 - 16.30)

10.

Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-11-17 – Papur 12 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.