Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant. Awdurdododd y Prif Weinidog Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio, fel yr Aelod newydd sy’n gyfrifol am y Bil, o 9 Tachwedd 2017. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Prif ddibenion y Bil yw:

  • diddymu hawl tenantiaid diogel cymwys i brynu eu cartref am bris gostyngol o dan Ran 5 o Ddeddf Tai 1985 (Hawl i Brynu);
  • diddymu hawl a gadwyd tenantiaid diogel blaenorol sy'n gymwys i brynu eu cartref am bris gostyngol o dan adran 171A o Ddeddf Tai 1985 (Hawl i Brynu a Gadwyd);
  • diddymu hawl tenantiaid sicr neu ddiogel cymwys landlord cymdeithasol cofrestredig neu ddarparwr cofrestredig preifat i gaffael eu cartref am bris gostyngol o dan adran 16 o Ddeddf Tai 1996 (Hawl i Gaffael);
  • er mwyn annog landlordiaid cymdeithasol i adeiladu neu i gaffael tai newydd i’w rhentu, ni fydd yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd, na'r Hawl i Gaffael yn cael eu harfer gan denantiaid sy’n symud i gartrefi'r stoc o dai cymdeithasol newydd dros ddau fis ar ôl i’r Bil gael y Cydsyniad Brenhinol, yn amodol ar rai eithriadau penodol;
  • darparu ar gyfer blwyddyn o leiaf ar ôl i'r Bil gael y Cydsyniad Brenhinol cyn y bydd diddymu'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd a'r Hawl i Gaffael, o ran y stoc bresennol o dai cymdeithasol, yn dod i rym.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

 

Daeth Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 yn gyfraith yng Nghymru ar 24 Ionawr 2018.

 

Cofnod o Daith drwy’r Senedd

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 13 Mawrth 2017

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 1.12 MB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 106 KB)

 

Datganiad y Llywydd: 13 Mawrth 2017 (PDF 127.93 KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 13 Mawrth 2017 (PDF 53.21 KB)

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru): 14 Mawrth 2017

 

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Trafododd a chytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ei ddull ar gyfer craffu yng Nghyfnod 1 ar 9 Mawrth 2017.

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Mawrth 2017

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

(Preifat)

(Preifat)

29 Mawrth 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

3 Mai 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Mai 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

25 Mai 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

15 Mehefin 2017

Trafodaeth preifat am cynnwys yr adroddiad

Cyfarfod preifat

Cyfarfod preifat

21 Mehefin 2017

Trafodaeth preifat am cynnwys yr adroddiad

Cyfarfod preifat

Cyfarfod preifat

 

Gohebiaeth

 

Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (12 Ebril 2017)

 

Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (30 Ebril 2017) (30 Ebrill 2017)

 

Llythyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn perthynas â’r Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (10 Mai 2017) (Saesneg yn unig)

 

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â’r Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (12 Mai 2017)

 

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (22 Mai 2017)

 

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (26 Mai 2017)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig  -  9 Mehefin 2017

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - 13 Mehefin 2017

 

Cofnod o’r trafodaethau grŵp gyda thenantiaid ynghylch Bil Diddymur Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

 

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (21 Mehefin 2017)

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor
Gosododd y Pwyllgor ei  adroddiad ar 7 Gorffennaf  2017. (PDF5.11MB)

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ysturied y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar 7 Gorffennaf 2017 [PDF, 972KB]

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – 12 Medi 2017 (PDF 243KB)

 

Gohebiaeth

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (12 Medi 2017)

 

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

29 Mawrth 2017

Goblygiadau ariannol Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

(Preifat)

(Preifat)

3 Mai 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o newidiadau i’r Bil ar ôl Cyfnod 2

 

Gohebiaeth

 

Llythyr gan y Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – 3 Mai 2017 (PDF, 165KB)

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 17 Mai 2017 (PDF, 264KB)

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - 12 Medi 2017 (PDF 237.80 KB)

 

Adroddiad

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 28 Mehefin 2017 (PDF, 842KB).

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Gorffennaf 2017.

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Gorffennaf 2017.

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 5 Hydref 2017.

 

Cofnodion Cryno: 5 Hydref 2017

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 15 Medi 2017 (PDF 69KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 15 Medi 2017 (PDF 151KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 22 Medi 2017 (PDF 89KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 27 Medi 2017 (PDF 62KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli – 5 Hydref 2017 (PDF 110KB)

Grwpio Gwelliannau – 5 Hydref 2017 (PDF 69KB)

 

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 117KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (PDF 1.1 MB)

 

Gohebiaeth

 

Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - 14 Tachwedd 2017 (PDF, 269KB)

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Tachwedd 2017.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 31 Hydref 2017 (PDF 84 KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 21 Tachwedd 2017 (PDF 64 KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli – 28 Tachwedd 2017 (PDF 97 KB)

Grwpio Gwelliannau – 28 Tachwedd 2017 (PDF 68 KB)

 

Crynodeb 2 y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF 2.8 MB)

 

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 119 KB)

 

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

 

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 5 Rhagfyr 2017.

 

Y Bil, fel y’i pasiwyd

 

 

Ar ôl Cyfnod 4

 

Mae'r cyfnod o bedair wythnos wedi dod i ben. Mae'r breinlythyrau ar gyfer y Bil wedi cael eu cyflwyno i Ei Mawrhydi y Frenhines ar gyfer Cydsyniad Brenhinol.

 

Ysgrifenodd y Twrnai Cyffredinol, y Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 24 Ionawr 2018.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

Ebost: SeneddCymunedau@senedd.cymru

 

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/02/2017

Dogfennau

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau