Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aeloda’u i’r cyfarfod.

(14.30 - 15.30)

2.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes (Aelod sy’n gyfrifol am y Bil)

Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru

Mair Roberts, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

Catherine Lloyd, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-06-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-06-17 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

CLA(5)-06-17 – Papur 1 – Gohebiaeth gan y Gweinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, 14 Chwefror 2017

 

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 342KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 3.1MB)

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth sydd i'w gwneud o dan y Bil (PDF, 517KB)

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Drafft – Chwefror 2017 (PDF, 3.2MB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies AC.

(15.30 - 15.35)

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-06-17 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)062 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017

3.2

SL(5)063 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) 2017

3.3

SL(5)064 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Achosion gerbron Paneli) (Diwygio) 2017

3.4

SL(5)066 - Gorchymyn Gwasanaethau Tân ac Achub (Argyfyngau) (Cymru) (Diwygio) 2017

Cofnodion:

3.0a Ystyriodd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

(15.35 - 15.40)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Bil Cymru Llywodraeth y DU: Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

CLA(5)-06-17 – Papur 3 – Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Adran 69 – Darpariaeth Ganlyniadol, 12 Chwefror 2017 (Saesneg yn unig)

CLA(5)-06-17 – Papur 3a – Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Adran 69 – Darpariaeth Ganlyniadol, 27 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor ymateb Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

4.2

Llais cryfach i Gymru: Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

CLA(5)-06-17 – Papur 4 – Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 30 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd Pwyllgor ymateb Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

4.3

Llais cryfach i Gymru: Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

CLA(5)-06-17 – Papur 5 – Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 16 Chwefror 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor ymateb y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

(15.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(15.40 - 15.55)

6.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(15.55 - 16.05)

7.

Llais cryfach i Gymru: Cloi ffrwd I a dull gweithredu ffrwd II yr ymchwiliad

CLA(5)-06-17 – Papur 6 – Cloi ffrwd I a dull gweithredu ffrwd II yr ymchwiliad (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ei ddull tuag at gloi ffrwd II ei ymchwiliad, a’i ddull o weithredu ffrwd II.

(16.05 - 16.20)

8.

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-06-17 – Papur 7 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

CLA(5)-06-17 – Papur 8 – Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 8 Chwefror 2017 (Preifat)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i’w ystyried ymhellach yn ystod ei gyfarfod nesaf.