Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Cyllid.

 

Gwybodaeth am y Bil

Roedd y’r Bil yn ymdrin â’r meysydd canlynol:

 

  • Y diffiniad o "warediad trethadwy" y codir Treth Gwarediadau Tirlenwi arno.
  • Yr hyn a oedd dan sylw pan soniwy am safle tirlenwi awdurdodedig a’r hyn a ddisgwylwyd gan weithredwyr safleoedd tirlenwi o ran eu hatebolrwydd i dalu Treth Gwarediadau Tirlenwi, y ddyletswydd i gofrestru gydag Awdurdod Cyllid Cymru, sut i gadw cyfrifon ar gyfer Treth Gwarediadau Tirlenwi ac ati;
  • Sut y mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn gymwys i warediadau a wneir mewn mannau eraill heblaw safleoedd tirlenwi awdurdodedig a phwy a oedd y’n atebol am dalu Treth Gwarediadau Tirlenwi ar warediadau o’r fath.
  • Sut y câi y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ei chyfrifo, pa gyfradd dreth a fyddai’n gymwys a pha esemptiadau, rhyddhadau a chredydau a allai fod yn gymwys;
  • Dyletswyddau ar drethdalwyr i wneud taliadau a thalu cosbau a llog o dan rai amgylchiadau; ac
  • Archwilio safleoedd er mwyn penderfynu a yw person yn atebol am dalu Treth Gwarediadau Tirlenwi, a rhannu gwybodaeth rhwng awdurdodau cyhoeddus penodol at ddibenion Treth Gwarediadau Tirlenwi.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB) cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

 

Daeth Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 7 Medi 2017.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil: 28 Tachwedd 2016

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 303KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad y Llywydd - 28 Tachwedd 2016 (PDF, 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil – 28 Tachwedd 2016 (PDF, 52KB)

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) – 29 Tachwedd 2016

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 1.24MB)

 

Cynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – 13 Rhagfyr 2016

 

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil (PDF, 144KB)

 

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil – Credydau Treth – Mai 2017 (PDF, 311KB)

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 11 Ionawr 2017.

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

1 Rhagfyr 2016

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(Preifat)

(Preifat)

15 Rhagfyr 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

15 Rhagfyr 2016, Trawsgrifiad (PDF, 221KB)

Gweld cyfarfod 15 Rhagfyr 2016

11 Ionawr 2017

Sesiwn dystiolaeth lafar 

11 Ionawr 2017, Trawsgrifiad (PDF, 414KB)

Gweld cyfarfod 11 Ionawr 2017

19 Ionawr 2017

Sesiwn dystiolaeth lafar 

19 Ionawr 2017, Trawsgrifiad (PDF, 742KB)

Gweld cyfarfod 19 Ionawr 2017

25 Ionawr 2017

Sesiwn dystiolaeth lafar 

25 Ionawr 2017, Trawsgrifiad (PDF, 675KB)

Gweld cyfarfod 25 Ionawr 2017

2 Chwefror 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

2 Chwefror 2017, Trawsgrifiad (PDF, 673KB)

Gweld cyfarfod 2 Chwefror 2017

16 Chwefror 2017

Trafodaeth breifat ar gynnwys yr adroddiad

(Preifat)

(Preifat)

 

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad Cyfarfod ac Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

9 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Aelod sy’n gyfrifol)

 

9 Ionawr 2017, Trawsgrifiad (PDF, 318KB)

Gweld cyfarfod 9 Ionawr 2017

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - 4 Ionawr 2017 (PDF, 148KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 31 Ionawr 2017 (PDF, 171KB)

Llythyr gan Deloitte LLP – Cadarnhad o’r dystiolaeth lafar a ddarparwyd ar 25 Ionawr 2017 (Saesneg yn unig) (PDF, 40KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 15 Chwefror 2017 (PDF, 618KB)

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid - 20 Mawrth 2017 (PDF, 136KB)

 

Adroddiadau’r Pwyllgorau

Adroddiad Cynfod 1 y Pwyllgor Cyllid – Mawrth 2017 (PDF, 3MB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid - 20 Mawrth 2017 (PDF, 398KB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid - Atodiad A - Argymhelliad 5 (PDF, 424KB)

Llythyr gan Jane Ellison MP - 17 Mawrth 2017 (Saesneg yn unig) (PDF, 478KB)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Adroddiad ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) – Mawrth 2017 (PDF, 883KB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 20 Mawrth 2017 (PDF, 711KB)

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mawrth 2017, gwrthododd y Cynulliad egwyddorion cyffredinol y Bil.

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mawrth 2017.

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Cytunodd y Pwyllgor Cyllid ar 29 Mawrth 2017 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 2-33; Atodlen 1; Adrannau 34-40; Atodlen 2; Adrannau 41-89; Atodlen 3; Adrannau 90-95; Adran 1; Teitl hir.

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 11 Mai 2017.

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 22 Mawrth 2017 (PDF, 71KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith - 22 Mawrth 2017 (PDF, 206KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 24 Ebrill 2017 (PDF, 58KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 25 Ebrill 2017 (PDF, 71KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith - 25 Ebrill 2017 (PDF, 123KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 26 Ebrill 2017 (PDF, 84KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith - 26 Ebrill 2017 (PDF, 184KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 2 Mai 2017 (PDF, 86KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith - 2 Mai 2017 (PDF, 200KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 3 Mai 2017 (PDF, 74KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 4 Mai 2017 (PDF, 85KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli - 5 Mai 2017 (PDF, 155KB)

Grwpio Gwelliannau – 5 Mai 2017 (PDF, 67KB)

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2) (PDF, 314KB)

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 2 (PDF, 148KB)

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid - 5 Mehefin 2017 (PDF, 486KB)

Memorandwm Esboniadol, fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2 (PDF, 1MB)

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid - 14 Mehefin 2017 (PDF, 246KB)

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 20 Mehefin 2017.

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 9 Mehefin 2017 (PDF, 105KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith - 9 Mehefin 2017 (PDF, 247KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 13 Mehefin 2017 (PDF, 75KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli - 15 Mehefin 2017 (PDF, 113KB)

Grwpio Gwelliannau – 15 Mehefin 2017 (PDF, 67KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - 20 Mehefin 2017 (PDF, 189KB)

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), fel y'i diwigiwyd ar ôl Cyfnod 3 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen) (PDF, 324KB)

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 3 (PDF, 166KB)

Cyfnod 4 - Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 27 Mehefin 2017 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (PDF 127KB)

 

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF, 273KB)

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y'i pasiwyd (PDF, 142KB)

 

Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifenodd y  Cyfreithiwr Cyffredinol (PDF 14KB) (Saesneg yn unig), ar ran y Twrnai Cyffredinol, y  Cwnsler Cyffredinol (PDF 228KB) (Saesneg yn unig) ac  Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF 43KB) (Saesneg yn unig) at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF, 61KB) ar 7 Medi 2017.

 

Gwybodaeth gyswllt

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

Cyfeiriad e-bost: deddfwriaeth@senedd.cymru

 

 

 

 

Math o fusnes: Bil

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/08/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau