Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 488KB) Gweld fel HTML (358KB)

(09.15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Darren Millar.

 

(09.15 - 10.15)

2.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Dr Rodney Berman, Cymdeithas Feddygol Prydain (Cymru)

Dr Stephen Monaghan, Cymdeithas Feddygol Prydain (Cymru)

Dr Jane Fenton-May, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Dr Dyfed Huws. Roedd y Dr Rodney Berman yn bresennol yn ei le.

2.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.3 Cytunodd Cymdeithas Feddygol Prydain i ddarparu'r canlynol i'r Pwyllgor:

·         y papurau y cyfeiriwyd atynt yn ystod y sesiwn dystiolaeth; a

·         gwybodaeth am sut y mae gwledydd fel Norwy a Sweden, a thalaith De Awstralia wedi gweithredu asesiadau o'r effaith ar iechyd trwy ddeddfwriaeth.

 

(10.30 - 10.40)

3.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): fideo o dystiolaeth a gasglwyd ynglŷn â Rhan 3 (Triniaethau Arbennig)

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gasglwyd.

 

(10.40 - 11.15)

4.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Paul Burgess, Cymdeithas Nyrsys Cosmetig Prydain

Andrew Rankin, Cymdeithas Nyrsys Cosmetig Prydain

Ashton Collins, Save Face

Brett Collins, Save Face

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.25 - 12.00)

5.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Dr Fortune Ncube, Epidemiolegydd Ymgynghorol ac Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(12.00 - 12.30)

6.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9

Nick Pahl, y Cyngor Aciwbigo Prydeinig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(13.15 - 14.00)

7.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 10

Sarah Calcott, Cymdeithas Prydain ar gyfer Tyllu’r Corff

Lee Clements, Ffederasiwn Prydain ar gyfer Artistiaid Ta

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.00 - 14.05)

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Cofnodion y cyfarfodydd ar 9 a 15 Gorffennaf 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1a Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 9 a 15 Gorffennaf 2015.

 

8.2

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 

8.3

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): ymatebion i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.3a Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad.

 

8.4

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.4a Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

8.5

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

8.6

Sesiwn graffu gyffredinol a chraffu ariannol gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd: gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.6a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 

8.7

Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.7a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

8.8

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: gohebiaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.8a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

8.9

P-04-603 Helpu Babanod 22 Wythnos Oed i Oroesi: gohebiaeth gan y Prif Swyddog Meddygol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.9a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

8.10

Cynlluniau tymor canolig ar gyfer byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.10a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

8.11

Adolygiad o'r trefniadau clustnodi cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.11a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

(14.05)

9.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac ar gyfer eitem 1 y cyfarfod ar 23 Medi 2015

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05 - 14.20)

10.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.