Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Cyfeiriwyd y Bil i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan y Pwyllgor Busnes.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • diwygio’r gyfundrefn reoleiddio ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth;
  • darparu fframwaith rheoleiddio sy’n ei gwneud yn ofynnol cael dull o reoleiddio gwasanaethau gofal a chymorth sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth;
  • diwygio’r gyfundrefn arolygu ar gyfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol;
  • ailgyfansoddi Cyngor Gofal Cymru a rhoi enw newydd iddo, sef Gofal Cymdeithasol Cymru, ac ehangu ei gylch gwaith; a
  • diwygio prosesau rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

 

Daeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn gyfraith yng Nghymru ar 18 Ionawr 2016.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

Cyfnod

Dogfennau

 

Cyflwyno'r Bil: 23 Chwefror 2015

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad y Llywydd: 23 Chwefror 2015

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: Chwefror 2015

 

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): 23 Chwefror 2015

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): 23 Chwefror 2015

 

Geirfa’r gyfraith (fersiwn Gymraeg yn unig)

 

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil (PDF 394KB)

 

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Crynodeb o Fil (PDF 466KB)

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yr asesiadau effaith isod mewn perthynas â’r Bil (lincs allanol):

 

 

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad

Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 24 Ebrill 2015.

 

Dyddiadau Pwyllgor

Wnaeth y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

25 Chwefror 2015

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1

Eitem preifat

Eitem preifat

25 Mawrth 2015

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Aelod sy’n gyfrifol)

25 Mawrth 2015, trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 24 Mawrth 2015

23 Ebrill 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

23 Ebrill 2015, trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 23 Ebrill 2015

29 Ebrill 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

29 Ebrill 2015, trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 29 Ebrill 2015

13 Mai 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

13 Mai 2015, trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 13 Mai 2015

21 Mai 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

21 Mai 2015, trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 21 Mai 2015

3 Mehefin 2015

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Aelod sy’n gyfrifol)

3 Mehefin, trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 3 Mehefin 2015

 

Wnaeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Ddedfwriaethol trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

27 Ebrill 2015

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Aelod sy’n gyfrifol)

27 Ebrill 2015, trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 27 Ebrill 2015

 

Wnaeth y Pwyllgor Cyllid trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

25 Mawrth 2015

Ystyriaeth gychwynnol

Eitem preifat

Eitem preifat

13 Mai 2015

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Aelod sy’n gyfrifol)

13 Mai 2015, trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 13 Mai 2015

 

Adroddiadau’r Pwyllgorau

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PDF, 1MB)

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF, 730KB)

Llythyr y Pwyllgor Cyllid (PDF, 453KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru

Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PDF, 1MB)

Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad y Pwyllgor Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF, 698KB)

 

 

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Gorffennaf 2015.

 

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Gorffennaf 2015.

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 15 Gorffennaf 2015.

 

Ar 9 Gorffennaf 2015, cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, o dan Reol Sefydlog 26.21, mai dyma fydd trefn trafodion Cyfnod 2: Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3 i 63; Adran 1; Adran 66; Atodlen 2; Adrannau 67 i 173; Adrannau 64 i 65; Adrannau 174 i 183; Atodlen 3; Adrannau 184 i 188; Teitl hir. 

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfodydd y Pwyllgor ar ddydd Mercher 7 Hydref a dydd Iau 15 Hydref 2015.

 

Rhestr o welliannau wedi’u didoli: 7 Hydref 2015 fersiwn 2

Grwpio Gwelliannau: 7 Hydref 2015 (PDF, 254KB)

Cofnodion cryno: 7 Hydref 2015 (PDF, 78KB)

 

Rhestr o welliannau wedi’u didoli: 15 Hydref 2015 (PDF, 138KB)

Grwpio Gwelliannau: 15 Hydref 2015 (PDF, 77KB)

Cofnodion cryno: 15 Hydref 2015

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau

Hysbysiad ynghylch gwelliannau: 23 Medi 2015 (PDF, 177KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith: 23 Medi 2015 (PDF, 702KB)

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau: 29 Medi 2015 (PDF, 92KB)

Hysbysiad ynghylch gwelliannau: 30 Medi 2015 (PDF, 122KB)

 

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF, 560KB)

 

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 2 (PDF, 240KB)

 

Gwasanaeth Ymchwil: Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF, 3MB)

 

Gohebiaeth

Llythyr gan y Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 17 Tachwedd 2015 (PDF, 238KB)

Cyngor AGGCC ar Gofal Ychwanegol - derbyniwyd 17 Tachwedd 2015 [Saesneg yn unig] (PDF, 179KB)

 

 

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 16 Hydref 2015.

 

Cytunodd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 10 Tachwedd o dan Reol Sefydlog 26.36 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 3: Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3 i 63; Adran 1; Adran 66; Atodlen 2; Adrannau 67 i 174; Adrannau 64 i 65; Adrannau 175 i 184; Atodlen 3; Adrannau 185 i 189; Teitl Hir.

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Tachwedd 2015.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Tachwedd 2015 f1 (PDF, 80KB)

Llywodraeth Cymru - Tabl Diben ac Effaith: 9 Tachwedd 2015 (PDF, 278KB)

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau - 10 Tachwedd 2015 f3 (PDF, 169KB)

Hysbysiadau Cyfun ynghylch Gwelliannau (PDF, 190KB)

 

Rhestr o welliannau wedi’u didoli: 17 Tachwedd 2015 f2 (PDF, 188KB)

Grwpio gwelliannau: 17 Tachwedd 2015 (PDF, 74KB)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 3 (PDF, 216KB)

 

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF, 1MB)

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

 

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil 24 Tachwedd 2015 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF, 888KB)

 

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), fel y’i pasiwyd (Crown XML)

 

Ar ôl Cyfnod 4

 

Mae'r cyfnod o hysbysiad o bedair wythnos wedi dod i ben.

 

Ysgrifennodd y Twrnai Cyffredinol, y Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

 

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol [PDF, 166KB] ar 18 Ionawr 2016.

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Llinos Madeley

Rhif ffôn: 0300 200 6352

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/01/2015

Dogfennau

Ymgynghoriadau