Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Abigail Phillips  Deputy Clerk: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd Dros Dro

Cofnodion:

Galwodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer Cadeirydd dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

Enwebodd Russell George Joyce Watson, a gafodd ei eilio gan Kirsty Williams. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill. Etholwyd Joyce Watson yn Gadeirydd.

09:00

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan William Powell a Bethan Jenkins. Roedd Kirsty Williams yn dirprwyo ar ran William Powell ac roedd Simon Thomas yn dirprwyo ar ran Bethan Jenkins.

 

09:00 - 09:10

3.

P-03-238 Llygredd ym Mornant Porth Tywyn - Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Joyce Watson fuddiant gan fod y deisebydd yn aelod o’i staff cymorth.

Cytunodd y Pwyllgor i lunio adroddiad byr ar y pwnc ac i wneud cais am ddadl yn y Cyfarfod Llawn.

09:10 - 09:20

4.

P-04-341 Llosgi gwastraff - Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r eitem hon tan ar ôl iddo glywed tystiolaeth gan yr Athro Vyvyan Howard ar 29 Mai.

09:20 - 09:30

5.

P-03-295 Kyle Beere - Gwasanaethau Niwroadsefydlu Paediatrig - Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gyfeirio’r ddeiseb hon at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac yna ei chau.

09:30 - 09:40

6.

Deisebau newydd

6.1

P-04-389 Y Celfyddydau, Amaethyddiaeth a Dafad y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Llywydd yn gofyn am ei barn ar y pwnc.

 

6.2

P-04-390 Dynodi Gwarchodfa Natur Penrhos Caergybi (parc arfordir) yn Warchodfa Natur Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ofyn am ei farn ar y pwnc, ac

Ysgrifennu at Gyngor Sir Ynys Môn i ofyn am ei farn ar y pwnc.

 

6.3

P-04-391 Ffordd osgoi Llandeilo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i ofyn am ei farn ar y pwnc.

 

6.4

P-04-392 Deiseb ar Drafnidiaeth Gymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Grwpio’r ddeiseb hon gyda deiseb arall a gafwyd ar drafnidiaeth gymunedol;

Tynnu sylw’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau at ba mor gryf yw’r farn ar y pwnc hwn, gan ei fod yn ystyried trafnidiaeth gymunedol ar hyn o bryd.

 

09:40 - 11:00

7.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

7.1

P-04-355 Cymru nid Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn. Gan ystyried bod y Prif Weinidog a’r Llywydd wedi datgan nad ydynt yn bwriadu defnyddio ‘Cymru’  yn lle ‘Wales’, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

7.2

P-04-379 Diwrnod Coffáu Hil-laddiad yr Armeniaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn. O ystyried yr ohebiaeth hon a’r ffaith y gall Aelodau unigol gyflwyno dadl a arweinir gan Aelod ar y mater os ydynt yn dymuno, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at yr Aelodau a lofnododd y Datganiad Barn ar y pwnc hwn a chau’r ddeiseb.

 

7.3

P-03-271 Ardrethi Busnes yn Arberth

Dogfennau ategol:

7.4

P-03-286 Ardrethi Busnes Ceredigion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar adfywio canol trefi, a oedd yn cynnwys ystyried y deisebau hyn, cytunodd y Pwyllgor i:

Sicrhau bod Cadeirydd y gweithgor sydd wrthi’n adolygu ardrethi busnes yng Nghymru yn ymwybodol o’r deisebau; a

Chau’r deisebau.

 

7.5

P-03-307 Dylunio er mwyn arloesi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O ystyried bod y Llywodraeth wrthi’n ymgynghori ar strategaeth arloesi i Gymru, cytunodd y Pwyllgor i anfon y ddeiseb ymlaen i ymgynghoriad y Llywodraeth a chau’r ddeiseb.

 

7.6

P-04-364 Ffibr optig i ardaloedd gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r mater hwn a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am amserlen ar gyfer cyflwyno band eang y genhedlaeth nesaf i bob safle preswyl a busnes erbyn 2015, yn arbennig y rhai mewn ardaloedd gwledig.

 

7.7

P-03-315 Deiseb i gael croesfan newydd dros Afon Dyfi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn a chytunodd i:

Ysgrifennu at ddeisebwyr, yn eu hannog i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus, a fydd yn cael ei gynnal yn hydref 2013; a

Chadw’r ddeiseb ar agor hyd nes bydd canlyniadau’r ymgynghoriad hwnnw’n hysbys.

 

 

7.8

P-03-309 Caerdydd yn erbyn y llosgydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i weld a ddilynwyd y broses gynllunio ar gyfer y llosgydd yn gywir.

 

7.9

P-04-343 Atal dinistrio mwynderau ar dir comin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ofyn a oedd, neu a ddylai fod, y gwaith a wnaed ar Dir Comin Marian yn amodol ar gyfeiriad sgrinio o dan Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Tir heb ei Drin ac Ardaloedd Lled-naturiol) (Cymru) 2007 neu unrhyw reoliadau perthnasol eraill.

 

7.10

P-04-344 Carthffos gyhoeddus yn Freshwater East

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn a chytunodd i aros am ganlyniad arolwg Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a gynhelir ym mis Mai/Mehefin 2012.

 

7.11

P-04-374 Cadw cŵn ar dennyn bob amser mewn mannau cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn. O ystyried gohebiaeth y Gweinidog, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb hon.

 

7.12

P-04-378 Ymestyn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyngor Cefn Gwlad Cymru yn gofyn am roi blaenoriaeth i’r ystyriaeth i ymestyn ardal o harddwch naturiol eithriadol Gŵyr cyn gynted ag sy’n gyfleus.

 

7.13

P-04-383 Yn erbyn dynodiad Parth Perygl Nitradau ar gyfer Llyn Llangors

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater a chytunodd i aros i’r Gweinidog gyhoeddi ei benderfyniad ar ba ardaloedd a fydd yn cael eu dynodi yn barthau perygl nitradau.

7.14

P-04-346 Gofal di-dâl i blant 3 a 4 oed yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn a chytunodd i wahodd y Gweinidog a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i roi tystiolaeth lafar ar sut mae darpariaeth addysg blynyddoedd cynnar yn ystyried anghenion rhieni sy’n gweithio.

 

7.15

P-04-376 Ail-drefnu Addysg ym Mhowys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn a chytunodd i ohirio ystyried y ddeiseb hyd nes y ceir rhagor o wybodaeth gan Kirsty Williams AC.

 

7.16

P-03-294 Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Joyce Watson fuddiant gan ei bod yn arfer rhedeg Clymblaid Menywod Cymru.

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn a chytunodd i anfon y datganiad a wnaed gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ i Amcanion Cydraddoldeb a Chynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru.

 

 

7.17

P-03-085 Meddygfeydd yn Sir y Fflint

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’w hannog i gefnogi trafodaethau rhwng y pleidiau, o ystyried yr awgrym gan Mark Isherwood AC bod y sefyllfa yn dod yn ‘anniogel yn glinigol’.

 

7.18

P-04-342 Nyrsys MS

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn ac, o ystyried sylwadau’r deisebwyr eu bod yn fodlon ar sicrwydd y Gweinidog, cytunodd i gau’r ddeiseb.

 

 

7.19

P-04-362 Gwasanaethau Ambiwlans ym Mynwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth mewn cysylltiad â’r mater hwn. Cytunodd y Pwyllgor i gyfeirio’r ddeiseb a’r dystiolaeth ategol at Archwilydd Cyffredinol Cymru ac i ohirio ystyried y ddeiseb tan fydd yr Archwilydd Cyffredinol wedi cwblhau ei waith ar wasanaethau gofal heb ei drefnu.

 

 

7.20

P-04-367 Achub ein Gwasanaethau Ysbyty

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y mater hwn a chytunodd i:

Grwpio deisebau eraill ar y mater hwn er mwyn eu hystyried;

Ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Hywel Dda i sicrhau ei fod yn ymwybodol o ba mor gryf yw’r farn ar y pwnc; a

Sicrhau bod deisebwyr yn ymwybodol bod ymgynghoriad yn mynd rhagddo gan Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda.

 

7.21

P-04-368 Annog gweithgarwch corfforol ac iechyd mewn colegau Addysg Bellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y mater ac, o ystyried ymateb y Gweinidog, cytunodd i:

Anfon yr ymatebion i’r ymgynghoriad a gafwyd ar y pwnc er mwyn i’r swyddogion sy’n gyfrifol am ymestyn Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru i mewn i golegau eu hystyried; a

Chau’r ddeiseb.

 

 

7.22

P-04-375 Rhoi Terfyn ar System Eithrio ar gyfer Rhoi Organnau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y mater hwn a chytunodd i:

Ysgrifennu at y deisebydd yn amlinellu’r ffaith bod y ddeddfwriaeth i’w chyhoeddi ar ffurf drafft a bydd cyfle i roi sylwadau adeg hynny;

Gofyn i’r deisebydd a yw’n fodlon i’r ddeiseb gael ei chau.

 

7.23

P-03-197 Achub y Vulcan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y mater a chytunodd i:

Ysgrifennu at y datblygwyr dan sylw ac i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan i gadarnhau’r sefyllfa bresennol; a

Chau’r ddeiseb ar ôl i’r sefyllfa gael ei chadarnhau.

 

 

7.24

P-04-381 Adfer Ysbyty Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth yn ymwneud â’r mater hwn. O ystyried ymateb y Gweinidog, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy ynghylch amddiffyn ystlumod ar y safle.

 

 

8.

Papurau i'w nodi

8.1

P-03-170 Cynyddu nifer y bobl ag anableddau dysgu a gyflogir gan y sector cyhoeddus yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad