Inquiry into COVID-19 and its impact on matters relating to the Public Accounts Committee’s remit

Yn sgil datgan Argyfwng Iechyd Cyhoeddus COVID-19 yng ngwanwyn 2020, mae nifer o Bwyllgorau yn ystyried y modd y mae Llywodraeth Cymru’n gweithredu wrth ymateb, ac yn ystyried unrhyw waith sy’n ofynnol yn y dyfodol er mwyn delio â goblygiadau pandemig COVID-19.

 

Ar ôl atal busnes dros dro, ailddechreuodd gweithgareddau’r pwyllgorau yr wythnos yn dechrau 27 Ebrill 2020. Mae dadansoddiad o weithgareddau'r pwyllgorau isod.

 

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Bydd rhaglen y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn canolbwyntio ar ei ymchwiliad i effaith Covid-19 ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae galwad agored am dystiolaeth yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ac nid oes dyddiad cau.

 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Bydd gwaith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn canolbwyntio ar effaith y sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac addysg uwch.

 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Bydd gwaith Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn canolbwyntio ar effaith COVID-19 ar faterion sy’n ymwneud â'i gylch gwaith.

 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Bydd gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn canolbwyntio ar ei ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion yn ymwneud â'i gylch gwaith.

 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Bydd gwaith y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn canolbwyntio ar effaith Covid-19 ar y sectorau amaeth a physgodfeydd, cyflenwad bwyd a lles anifeiliaid.

 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad yn parhau i fonitro is-ddeddfwriaeth yn ystod y pandemig cyfredol, gan gynnwys unrhyw reoliadau sy'n ymwneud â COVID-19.

 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae Cadeirydd y Pwyllgor ac Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru wedi gohebu â’i gilydd ar gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i ymdrin â’r argyfwng iechyd cyhoeddus. Cafodd y Pwyllgor bapur briffio gan yr Ysgrifennydd Parhaol ac mae wedi dechrau deialog ynghylch y camau a gymerwyd hyd yma, o fewn cylch gwaith y Pwyllgor ar 4 Mai 2020. Bydd gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn parhau i ganolbwyntio ar effaith Covid-19 ar faterion sy’n ymwneud â’i dylch gwaith.

 

Y Pwyllgor Cyllid

Bydd gwaith y Pwyllgor Cyllid yn canolbwyntio ar yr effaith ariannol a’r cymorth ar gyfer Cymru o ganlyniad i Covid-19.

 

Sesiynau rhithwir (pob pwyllgor)

Bydd rhaglen dreigl o sesiynau rhith-bwyllgorau'n rhedeg ochr yn ochr â'r gweithgareddau hyn. Gellir gweld manylion pa bwyllgorau fydd yn cyfarfod yn rhithwir bob wythnos ar dudalen amserlen y Senedd neu ar hafan pob pwyllgor perthnasol.

 

Galwad am dystiolaeth

Bydd pwyllgorau yn ymateb i'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol wrth iddi ddatblygu ac efallai y bydd galwadau pellach am dystiolaeth yn cael eu cyhoeddi. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch yr hafan ymgynghoriadau.

 

 

Math o fusnes: Gwelliant

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Comisiwn y Senedd, Y Pwyllgor Busnes, Fforwm y Cadeiryddion, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog, Pwyllgor o’r Senedd Gyfan, Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Y Pwyllgor Cyllid, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Y Pwyllgor Deisebau, Y Cyfarfod Llawn, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu