Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/05/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

(10.45-11.50)

2.

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 1

Mark Barry, Athro Ymarfer Cysylltedd, Ysgol Daearyddiaeth a

Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Graham Parkhurst, Cyfarwyddwr, Canolfan Trafnidiaeth a Chymdeithas - Prifysgol Gorllewin Lloegr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Barry, Athro Ymarfer Cysylltedd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd; ac Yr Athro Graham Parkhurst, Cyfarwyddwr, Canolfan Trafnidiaeth a Chymdeithas, Prifysgol Gorllewin Lloegr.

(12.25-13.30)

3.

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 2

Silviya Barrett, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil - Yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well

David Beer, Uwch Reolwr Cymru - Ffocws ar Drafnidiaeth Cymru

Joe Rossiter, Rheolwr Polisi a Materion Allanol - Sustrans Cymru, yn cynrychioli Transform Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well; Ffocws ar Drafnidiaeth Cymru, a Transform Cymru.

 

(13.40-14.45)

4.

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 3

Bev Fowles, Is-Gadeirydd - Cymdeithas Bysiau a Choetsys Cymru 

Gemma Lelliott, Cyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas Cludiant Cymunedol

Jane Reakes-Davies, Cadeirydd - Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

Josh Miles, Cyfarwyddwr – Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Bysiau a Choetsys Cymru; Cymdeithas Cludiant Cymunedol, a Chydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru.

 

(14.45)

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.1

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.2

Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion: gorlifoedd stormydd

Dogfennau ategol:

5.3

Craffu ar waith Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

5.4

Plastigau untro

Dogfennau ategol:

5.5

Fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

5.6

Yr argyfwng prisiau ynni

Dogfennau ategol:

5.7

Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol ar gyfer Tai, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

5.8

Datgarboneiddio tai - tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol gan randdeiliaid yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 28 Ebrill

Dogfennau ategol:

5.9

Rheoli'r amgylchedd morol: dadl ar adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

5.10

Araith y Frenhines 2022 - deddfwriaeth arfaethedig

Dogfennau ategol:

(14.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2, 3 a 4.

 

8.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.