Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/11/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.50)

Datgarboneiddio’r sector cyhoeddus – sesiwn friffio anffurfiol gan gynrychiolwyr o Archwilio Cymru.

 

Cyfarfod cyhoeddus (09.50)

(09.50)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.50-10.50)

2.

Datgarboneiddio’r sector cyhoeddus – sesiwn dystiolaeth 1

Aled Guy, Pennaeth Cynaliadwyedd a Rheoli Carbon Net – Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.50-11.00)

(11.00-12.00)

3.

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – rhan 1

Julie James AS – y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS – y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

Egwyl (12.00-12.15)

(12.15-13.15)

4.

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – rhan 2

Julie James AS – y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS – y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

(13.15)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:

5.2

Datgarboneiddio cartrefi sy’n eiddo preifat yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.3

Deiseb P-06-1292 – Cymru Sero Net

Dogfennau ategol:

5.4

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

5.5

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

5.6

Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 3) 2022

Dogfennau ategol:

5.7

Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

5.8

Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

5.9

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

(13.15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cyfarfod preifat (13.15-13.40)

7.

Datgarboneiddio'r sector cyhoeddus – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 2

8.

Craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 3 a 4

9.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

10.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol: