Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-12.15)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

(09.30-11.00)

3.

Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog: Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau

Duncan Hamer, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Busnes a Rhanbarthau

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Helen John, Cyfarwyddwr y Rhaglen Mesurau Rheoli Ffiniau

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.00-11.05)

(11.05-12.15)

4.

Y gost o wneud busnes

Gwyneth Sweatman, Pennaeth y Cyfryngau a Chyfathrebu (Cymru), Ffederasiwn y Busnesau Bach

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Gymru, UK Hospitality

Leighton Jenkins, Pennaeth Polisi - Cymru, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain

Sara Jones, Pennaeth yng Nghymru, Consortiwm Manwerthu Cymru

 

(12.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, ac o’r cyfarfod a gaiff ei gynnal ar 14 Rhagfyr 2022 yn gyfan.

(12.15-12.20)

6.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

(12.20-12.25)

7.

Blaenraglen waith y Pwyllgor - y rhaglen ddeddfwriaethol