Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 15/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

 

(09.30-10.30)

2.

Gwasanaethau endosgopi: sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru, y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi GI ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dr John Green, Llywydd Cymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru

 

Dr Mark Jarvis, Cadeirydd achrediad JAG yn y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi GI

 

Dr Jeff Turner, Dirprwy Arweinydd Clinigol, Grŵp Rheoli Hyfforddiant Endosgopi, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Papur 1 – Tystiolaeth gan Gymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru

Papur 2 – Tystiolaeth gan y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi GI

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru, y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi GI ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

 

(10.30)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio).

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.2

Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Llywydd ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.3

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.4

Llythyr gan y Gweinidogion â chyfrifoldeb am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch diweddariadau o ran argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â iechyd meddwl.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.5

Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.6

Llythyr at y Llywydd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2023

Memorandwm Esboniadol ar Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2023

 

Nodyn Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.7

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch diweddariad am ddileu hepatitis B a hepatitis C yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.8

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol ynghylch cyfarfod rhwng Gweinidog Iechyd Llywodraeth y DU a Gweinidogion Iechyd y llywodraethau datganoledig.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.9

Llythyr gan Gynghrair Gordewdra Cymru ynghylch ei flaenoriaethau ar gyfer mynd i’r afael â gordewdra yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.10

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 

(10.30-10.45)

5.

Gwasanaethau endosgopi: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr aelodau’r dystiolaeth a gafwyd.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

(10.45-11.15)

6.

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): dull ar gyfer craffu yng Nghyfnod 1

Papur 3 - Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y Bil yng Nghyfnod 1.

 

(11.15-12.00)

7.

Strategaeth y Pwyllgor

Papur 4 - Strategaeth y Pwyllgor

Cofnodion:

7.1 Adolygodd y Pwyllgor ei strategaeth a thrafododd ei flaenraglen waith.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi adroddiad byr ar ganlyniadau ei adolygiad o’i strategaeth.

 

(12.00-12.15)

8.

Adroddiad monitro amseroedd aros y GIG

Papur 5 – Adroddiad monitro amseroedd aros y GIG

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad monitro ac i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.