Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: Hybrid 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.45)

2.

COVID-19: update on current situation from the Chief Medical Officer for Wales, Chief Scientific Adviser for Health and the Welsh Government's Technical Advisory Cell

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd

Fliss Bennée, Cydgadeirydd y Gell Cyngor Technegol

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd a Chell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru.

 

(11.00-13.15)

3.

General scrutiny session with the Minister for Health and Social Services, the Deputy Minister for Social Services and the Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru
Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Newid

 

Briff Ymchwil

Papur 2: Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.

3.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu mwy o fanylion ynghylch sut mae unrhyw anghenion gofal cymdeithasol sydd gan bobl sydd wedi adfer ar ôl COVID hir, neu sydd wrthi’n adfer, yn cael eu hystyried, eu hasesu a'u diwallu gan fyrddau iechyd lleol a byrddau partneriaeth rhanbarthol.

3.3 Cytunodd Dr Andrew Goodall i ddarparu data ar gyfran yr ymgynghoriadau meddygon teulu sy’n cael eu cynnal wyneb yn wyneb ac o bell, gan gynnwys unrhyw amrywiant rhwng byrddau iechyd a rhwng meddygfeydd ledled Cymru.

3.4 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda manylion am nifer y plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n cyrchu gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol ac arbenigol, ac amseroedd aros am asesiad ac ymyrraeth therapiwtig.

3.5 Cytunodd Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru i gadarnhau a yw unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru ar hyn o bryd yn gwario llai na'i asesiad gwariant safonol ar ofal cymdeithasol.

 

(13.15)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Letter from Chair, Finance Committee to Senedd Committees regarding Financial Scrutiny for the Welsh Government Draft Budget 2022-23

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Letter from Chair, Children Young People and Education Committee to Committee Chairs regarding Children and young people's priorities for the Sixth Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.3

Letter from Healthcare Inspectorate Wales regarding its Service of Concern process for NHS Bodies in Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.4

Response from the Welsh Government to the Fifth Senedd Health, Social Care and Sport Committee's Legacy Report

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

4.5

Letter to the then Minister for Health and Social Services regarding key themes which emerged from the final phase of the predecessor's Committee's inquiry into the impact of the COVID-19 pandemic, and the response to it, on health and social care in Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.6

Response from the Minister for Health and Social Services and Deputy Minister for Social Services regarding the key themes which emerged from the final phase of the predecessor's Committee's inquiry into the impact of the COVID-19 pandemic, and the response to it, on health and social care in Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

4.7

Letter from Chair, Equality and Social Justice Committee to Senedd Committees regarding joint working in the Sixth Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.8

Letter from Altaf Hussain MS to Chair of the Equality and Social Justice Committee regarding Royal National Institute of Blind People (RNIB) Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.9

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at Altaf Hussain AS ynghylch Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol ar gyfer Pobl Ddall (RNIB) Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.9 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

4.10

Response from the Welsh Government to the Fifth Senedd Health, Social Care and Sport Committee's report on Health and social care in the adult prison estate in Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.10 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

4.11

Letter to Business Committee regarding the Sixth Senedd Committee timetable

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.11 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.

Motion under Standing Order 17.42(ix) to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(13.15-13.25)

6.

COVID-19 and general scrutiny: Consideration of evidence

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidogion i fynd ar drywydd amryw faterion.

 

(13.25-13.30)

7.

Blaenraglen Waith

Papur 3: Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill tymor yr hydref, a chytunodd i drafod y mater ymhellach yn ei gyfarfod ddydd Iau 7 Hydref.

 

(13.30-13.45)

8.

Legislative Consent Memorandum on the Health and Care Bill

Papur 4: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal: Atodiad A

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal: Nodyn cyngor cyfreithiol: Atodiad B

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Nododd y Pwyllgor fod y Cadeirydd wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer adrodd tan ddydd Iau 11 Tachwedd.

8.2     Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid perthnasol i geisio tystiolaeth ysgrifenedig ar faterion sy'n codi o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.