Blaenoriaethau i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc; addysg; ac iechyd, gwasanaethau gofal, a gofal cymdeithasol i’r graddau y maent yn ymwneud â phlant a phobl ifanc.

Rhwng nawr a'r gaeaf, byddwn yn dechrau ystyried beth ddylai ein blaenoriaethau fod ar gyfer y Senedd hon.


Mae mwy o fanylion am ein cylch gorchwyl ar gael os ydych chi eisiau darllen mwy.

 

Er mwyn helpu i lywio ein gwaith cynllunio strategol a’n blaenraglen waith, gofynnwyd am eich barn chi ynghylch beth ddylai fod yn brif flaenoriaethau i ni yn y Chweched Senedd (2021-2026).

 

Mae'r holl ymatebion ar gael ar  dudalen yr ymgynghoriad.

Un o’n prif flaenoriaethau yw sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed yn ein gwaith. I wneud hyn mewn ffordd ystyrlon, rydym yn gwybod bod angen teilwra’r dulliau ymgysylltu, a sicrhau eu bod yn ddulliau priodol. Byddwn yn cynnal gweithgareddau gyda phlant a phobl ifanc yn yr hydref i'n helpu i ddeall eu blaenoriaethau nhw ar gyfer y Chweched Senedd. Rydym wedi ysgrifennu at Gadeiryddion Pwyllgorau perthnasol yn rhoi gwybod am yr ymgynghoriad yma.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/07/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau