Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15 - 10.15)

1.

Absenoldeb disgyblion - Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

1.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad drafft. Byddai'n cael ei ddiwygio i adlewyrchu sylwadau'r Aelodau a'i ystyried ymhellach yn y cyfarfod nesaf.

 

(10.25)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

2.2 Nododd y Cadeirydd y byddai Heledd Fychan AS yn dirprwyo ar ran Sioned Williams AS ar gyfer eitemau 1,6 a 7.

 

(10.25 - 11.55)

3.

Cyfres arholiadau haf 2022 - sesiwn dystiolaeth

Ian Morgan, Prif Weithredwr, CBAC

Elaine Carlile, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Asesu a Swyddog Cyfrifol, CBAC

David Jones, Cadeirydd, Cymwysterau Cymru

Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol, Rheoleiddio, Cymwysterau Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan CBAC a Chymwysterau Cymru.

 

(11.55)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

4.2

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr

Dogfennau ategol:

4.3

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

4.4

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

4.5

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ysgolion

Dogfennau ategol:

4.6

Cyfres arholiadau'r Haf 2022

Dogfennau ategol:

4.7

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

4.8

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr

Dogfennau ategol:

4.9

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr

Dogfennau ategol:

4.10

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr

Dogfennau ategol:

4.11

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr

Dogfennau ategol:

4.12

Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:

4.13

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

4.14

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

4.15

Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sydd â chyfrifoldeb dros iechyd a gofal cymdeithasol

Dogfennau ategol:

4.16

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

4.17

Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:

(11.55- 12.00)

5.

Cyfres arholiadau'r Haf 2022 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn y sesiwn graffu. Cytunodd i ysgrifennu er mwyn cael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd.

 

(12.00 - 12.10)

6.

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ysgolion

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau’n ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg i gael eglurhad ar rai meysydd. At hynny, cytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

 

 

(12.10- 12.20)

7.

Plant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal - trafodaeth bellach ynghylch cwmpas a dull gweithredu

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl a dull y Pwyllgor o gynnal yr ymchwiliad. Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth.

 

(12.20 - 12.30)

8.

Absenoldeb disgyblion - Trafod yr adroddiad drafft