Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ysgolion

Cyflwynwyd y Bil Ysgolion (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 11 Mai 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai diben y Bil yw "gwneud darpariaeth ar gyfer rheoleiddio Academïau; ynghylch ariannu ysgolion ac addysg leol; ynghylch presenoldeb plant yn yr ysgol; ynghylch rheoleiddio sefydliadau addysgol annibynnol; ynghylch camymddwyn gan athrawon; ac at ddibenion cysylltiedig."

 

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29 (PDF 599KB). Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sydd fel rheol yn dod o fewn cymhwysedd Senedd Cymru.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Gorffennaf 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 89.5KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 7 Gorffennaf 2022.


Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 17 Tachwedd 2022 (PDF 40.1 KB
)

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/07/2022