Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/09/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar  senedd.tv.

 

Cofrestru

(13.00-13.30)

 

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30-14.30)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Chris Warner - Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(14.30-14.35)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch Cynllun Masnachu Allyriadau - 15 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

3.2

Papur i'w nodi 2: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Cadeirydd ynghylch lansio’r Papur Gwyn ar Farchnad Fewnol y DU a’r ymgynghoriad cysylltiedig - 16 Gorffennaf 2020.

Dogfennau ategol:

3.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Fforwm y Gweinidogion ar Fasnach - 19 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

3.4

Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch rhaglenni ariannu’r UE yng Nghymru a dyfodol cyllid ar gyfer buddsoddiadau rhanbarthol yng Nghymru - 20 Gorffennaf 2020.

Dogfennau ategol:

3.19

Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Cadeirydd ynghylch yr hyn sydd wedi digwydd ers y cyfarfod ar 30 Mehefin 2020 - 20 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

3.6

Papur i'w nodi 6: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ynghylch lansio’r Papur Gwyn ar farchnad fewnol y DU a’r ymgynghoriad cysylltiedig - 27 Gorffennaf 2020.

Dogfennau ategol:

3.7

Papur i'w nodi 7: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at yr Ysgrifennydd Busnes ac Ysgrifennydd Cymru ynghylch y Papur Gwyn ar farchnad fewnol y DU a’r ymgynghoriad cysylltiedig - 7 Awst 2020

Dogfennau ategol:

3.8

Papur i'w nodi 8: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfianwder a’r Cyfansoddiad ynghylch Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar farchnad fewnol y DU - 14 Awst 2020

Dogfennau ategol:

3.9

Papur i'w nodi 9: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfianwder a’r Cyfansoddiad ynghylch Fforwm y Gweinidogion ar Fasnach - 14 Awst 2020

Dogfennau ategol:

3.10

Papur i'w nodi 10: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb rhwng y DU a Gwlad Pwyl - 24 Awst 2020

Dogfennau ategol:

3.11

Papur i'w nodi 11: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch hawliau dinasyddion a fframweithiau cyffredin - 25 Awst 2020

Dogfennau ategol:

3.12

Papur i'w nodi 12: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfianwder a’r Cyfansoddiad ynghylch cyfarfod Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau’r UE) - 27 Awst 2020

Dogfennau ategol:

3.13

Papur i'w nodi 13: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch y trefniadau gwahanu rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy - 28 Awst 2020

Dogfennau ategol:

3.14

Papur i'w nodi 14: Marchnad Sengl yr UE - papur gan Dr Kathryn Wright - 28 Awst 2020

Dogfennau ategol:

3.15

Papur i'w nodi 15: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb Rhyng-sefydliadol - Cyfarfodydd Gweinidogol ar yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol - 4 Medi 2020

Dogfennau ategol:

(14.35)

4.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.35-14.50)

5.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

(14.50-14.55)

6.

Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

(14.55-15.10)

7.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu