Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Thomas 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

2.

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 469KB) Gweld fel HTML (261KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC a Dawn Bowden AC.

 

(09.30 - 10.15)

2.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 1 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 

(10.20 - 11.05)

3.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 2 - Cymdeithas Alzheimers

Sue Phelps, Cyfarwyddwr Gwlad, Cymdeithas Alzheimers

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sue Phelps o Gymdeithas Alzheimer's Cymru.

 

(11.15 - 11.45)

4.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 3 - Yr Athro Sue Jordan

Yr Athro Sue Jordan

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Sue Jordan a Tim Banner.

 

(12.30 - 13.00)

5.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 4 - Suzanne Tarrant

Suzanne Tarrant

 

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Suzanne Tarrant.

 

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yn dilyn y cyfarfod ar 15 Mehefin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion mewn perthynas â’r ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd.

 

6.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â threfniadau llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

6.3

Craffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - craffu ariannol yn ystod y flwyddyn - llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog yn dilyn y cyfarfod ar 29 Mehefin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet a’r Gweinidog.

 

6.4

Llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ar ôl lansio'r adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol mewn perthynas â lansio adroddiad y Pwyllgor ar recriwtio meddygol.

 

6.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

6.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.6a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

6.7

Llythyr gan Bwyllgor Iechyd Tŷ'r Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.7a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Bwyllgor Iechyd Tŷ’r Cyffredin.

 

6.8

Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â chychwyn adrannau 2 a 3 (gordewdra)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.

 

6.9

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â chanllawiau sy'n cefnogi gweithrediad y Ddeddf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.9a Nododd y Pwyllgor y llythyr gab Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon mewn perthynas â Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(13.00 - 13.30)

8.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 5 - pobl sydd wedi'i effeithio gan y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor gan berson sydd wedi cael profiad uniongyrchol o ddefnyddio meddyginiaeth gwrth-seicotig mewn cartrefi gofal a lleoliadau ysbyty.

 

(13.30 - 13.45)

9.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod eitemau 2, 3, 4, 5 ac 8 o’r cyfarfod.

 

(13.45 - 15.00)

10.

Ymchwiliad i ofal sylfaenol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor gopi drafft cyntaf o adroddiad ei ymchwiliad i glystyrau gofal sylfaenol.