Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC.

 

(10.00-11.15)

2.

Diogelu Enwau Lleoedd Hanesyddol

Dylan Foster Evans, yn cynrychioli Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

Pam Whitham, Arolwg Ordnans

Eleri James, Uwch Swyddog Isadeiledd ac Ymchwil, Comisiynydd y Gymraeg

Osian Rhys, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Dylan Foster Evans o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Pam Whitham o'r Arolwg Ordnans, Eleri James o Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ac Osian Rhys o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Gohebiaeth ynghylch Recriwtio Cyfarwyddwr Cymru Greadigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 

3.2

Llythyr gan Fforwm Partneriaeth Cerddoriaeth Cymru am astudiaeth dichonoldeb yn ymwneud â gwasanaethau cerddoriaeth’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd Pwyllgor dros dro

Cofnodion:

4.1 Enwebodd y Cadeirydd David Melding AC yn Gadeirydd Pwyllgor dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 6 Tachwedd; derbyniodd yr aelodau’r cynnig.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Derbyniodd yr aelodau’r cynnig.

 

(11.15-11.20)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

(11.20-11.40)

7.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: Trafod y cylch gorchwyl drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr aelodau ar y cylch gorchwyl.