Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/09/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

(08.45 - 09.15)

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15 - 10.15)

2.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4 gyda chynrychiolwyr yr Arolygiaeth a'r Rheoleiddiwr

Philip Blaker, Prif Weithredwr – Cymwysterau Cymru

Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio – Cymwysterau Cymru

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi – Estyn

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol – Estyn

 

Dogfennau ategol:

(10.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 4

10.15 - 10.25

Egwyl

(10.25 - 10.45)

4.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(10.45 - 11.45)

5.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5 gyda chynrychiolwyr sector y blynyddoedd cynnar

Dave Goodger, Prif Swyddog Gweithredol – Blynyddoedd Cynnar Cymru

Claire Protheroe, Rheolwr Cenedlaethol Cymru – y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar Cymru

Sarah Coates, Rheolwr Polisi a Phartneriaethau Strategol (Cymru) – y Gymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd

Eleri Griffiths, Rheolwr Polisi - Mudiad Meithrin

 

Dogfennau ategol:

(11.45 - 11.50)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Gwybodaeth ychwanegol gan NUS Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 23 Mehefin

Dogfennau ategol:

6.2

Gwybodaeth ychwanegol gan Unsain yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 23 Mehefin

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch darpariaethau'r Bil fel y maent yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch darpariaethau'r Bil fel y maent yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Dogfennau ategol:

6.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

Dogfennau ategol:

6.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch y ddadl ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2018-19

Dogfennau ategol:

6.7

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ynghylch Covid-19: Unedau cleifion mewnol gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

6.8

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch goblygiadau ariannol i Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.9

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol i Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.10

Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Deiseb P-05-972 i ddarparu o leiaf 4 awr y dydd o addysgu byw yn ystod y cyfnod clo COVID i bob plentyn ysgol

Dogfennau ategol:

6.11

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn rhoi’r diweddaraf i'r Pwyllgor am bwyntiau gweithredu yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 7 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

6.12

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 7 Gorffennaf ynghylch effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch

Dogfennau ategol:

6.13

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 7 Gorffennaf ynghylch effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch

Dogfennau ategol:

6.14

Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Lywodraeth Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 9 Mehefin ynghylch darparu gwasanaethau i gefnogi iechyd corfforol a meddwl plant a phobl ifanc o ystyried effeithiau COVID-19

Dogfennau ategol:

6.15

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch darpariaeth iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

6.16

Nodyn gan swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch swyddogaethau'r Corff Llywodraethu mewn perthynas â'r cwricwlwm fel y'u rhoddir gan Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.17

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Gweinidog Addysg ynghylch arholiadau’r haf

Dogfennau ategol:

6.18

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Suzy Davies AS ynghylch rôl y Gweithgor Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Dogfennau ategol:

6.19

Llythyr gan y Gynghrair Iechyd Meddwl Mamau at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y gwaith dilynol y mae'r Pwyllgor wedi bod yn ei wneud o ran ei ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru.

Dogfennau ategol:

6.20

Llythyr gan Prifysgolion Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch gwaith y Pwyllgor ar COVID-19

Dogfennau ategol:

6.21

Adroddiad a gomisiynwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg o dan Gofrestr Arbenigwyr COVID-19 Gwasanaeth Ymchwil y Senedd ynghylch Addysgu o Bell a Dulliau Gweithredu Covid-19 o ran Addysg Ysgol, Sofya Lyakhova, Prifysgol Abertawe

Dogfennau ategol:

6.22

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch diwygiadau i drawsnewid y system Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) presennol i'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd

Dogfennau ategol:

6.23

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 18 Awst ynghylch dyfarnu canlyniadau arholiadau 2020

Dogfennau ategol:

6.24

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 18 Awst ynghylch dyfarnu canlyniadau arholiadau 2020

Dogfennau ategol:

(11.50)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.50 - 12.00)

8.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu