Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/02/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a chafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC. Nid oedd dirprwy ar ei ran. 

 

(09.30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - sesiwn dystiolaeth

Tim Pratt, Cyfarwyddwr - ASCL Cymru

Lee Cummins, Pennaeth Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele - Is-Lywydd ASCL

Rob Williams, Cyfarwyddwr - NAHT Cymru

Dean Taylor, Pennaeth Ysgol Gynradd Pentrepoeth, Casnewydd - Llywydd NAHT Cymru

Tim Newbould, Pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Ysgol Penycae, Wrecsam - Aelod Gweithredol o NAHT Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ASCL a NAHT.

 

2.2 Gwnaethant gytuno i ddarparu gwybodaeth yn sgil cais rhyddid gwybodaeth gan Awdurdodau Lleol ynghylch faint o arian a wariwyd ar welliannau ysgol.

 

(10.40 - 11.40)

3.

Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - sesiwn dystiolaeth

Tim Cox, Swyddog Gwaith Achos a Pholisi Cymru - NASUWT

David Evans, Ysgrifennydd Cymru - NEU

Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol - UCAC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan NASUWT, NEU ac UCAC.

 

(11.40)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg ynghylch y llythyrau gan ADEW a CLlLC ar y cynnydd wrth ddatblygu'r Cwricwlwm newydd yng Nghymru a'r llythyr gan SNAP Cymru ar y cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft.

 

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Addysg – Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan CLlLC - Cynnydd wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan CCAC - Cynnydd wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr gan y Cadeirydd at dîm Amenedigol Gogledd Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.6

Llythyr at Darren Millar AC oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.7

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - ymgynghoriad ar "Pwysau Iach: Cymru Iach"

Dogfennau ategol:

4.8

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - ymchwiliad i iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa'r heddlu

Dogfennau ategol:

4.9

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – adroddiad Cadernid Meddwl y Pwyllgor: gwaith dilynol

Dogfennau ategol:

4.10

Llythyr oddi wrth Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr SNAP Cymru – y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

Dogfennau ategol:

(11.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(xi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer y cyfarfod cyfan ar 6 Mawrth.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.40 - 12.00)

6.

Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau.

 

(12.00 - 12.30)

7.

Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor  ymateb Llywodraeth Cymru. Cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg i gael eglurhad ynghylch rhai o'r manylion yn yr ymateb.