Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 04/05/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

11:15

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

11:15-11:20

2.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)531 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2020

CLA(5)-13-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-13-20 – Papur 2 – Gorchymyn

CLA(5)-13-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-13-20Papur 4 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 30 Mawrth 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

2.2

SL(5)538 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2020

CLA(5)-13-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-13-20 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-13-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-13-20 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 14 Ebrill 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

2.3

SL(5)539 – Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020

CLA(5)-13-20 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-13-20 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-13-20 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-13-20 – Papur 12 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 21 Ebrill 2020

CLA(5)-13-20 – Papur 13 – Datganiad Ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

11:20-11:25

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

3.1

SL(5)534 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-13-20 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-13-20 – Papur 15 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth.

11:25-11:30

4.

Papur(au) i’w nodi

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020

CLA(5)-13-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 28 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Suzy Davies AC fuddiant.

4.2

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Fforwm Masnach Gweinidogol

CLA(5)-13-20 – Papur 17 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 29 Ebrill 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

11:30

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

11:30-12:00

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaethyddiaeth – adroddiad drafft

CLA(5)-13-20 – Papur 18 – Adroddiad Drafft

CLA(5)-13-20 – Papur 19 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Ebrill 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i drafod fersiwn â man newidiadau yn ystod ei gyfarfod ar 11 Mai.

 

Nododd y Pwyllgor y dyddiad cau estynedig ar gyfer cyflwyno adroddiad, sef 14 Mai, fel y cytunwyd gan y Pwyllgor Busnes.

Cyn cau'r cyfarfod, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, mai Carwyn Jones AC fyddai'r Cadeirydd Dros Dro pe bai'r Cadeirydd arferol yn gorfod gadael y cyfarfod am resymau technegol.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu