Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

10.45

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

10.45-10.50

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-09-20 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)512 - Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-09-20 – Papur 2 – Datganiad gan Lywodraeth Cymru, 20 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

10.50-10.55

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)507 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol)(Cymru) 2020

CLA(5)-09-20 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-09-20 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-09-20 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-09-20 – Papur 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 13 Chwefror 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)508 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-09-20 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-09-20 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-09-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-09-20 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 14 Chwefror 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(5)509 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

CLA(5)-09-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-09-20 – Papur 12 – Rheoliadau

CLA(5)-09-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-09-20 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 14 Chwefror 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)510 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Diddymu) 2020

CLA(5)-09-20 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-09-20 – Papur 16 – Rheoliadau

CLA(5)-09-20 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-09-20 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 14 Chwefror 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal â hyn, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i dynnu sylw at nifer yr offerynnau a osodwyd yn ddiweddar yn groes i’r rheol 21 diwrnod.

 

3.5

SL(5)511 - Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-09-20 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-09-20 – Papur 20 – Rheoliadau

CLA(5)-09-20 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

10.55-11.00

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-09-20 – Papur 22 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 2 Mawrth 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

4.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cymhwysedd ar gyfer treth tir gwag yng Nghymru

CLA(5)-09-20 – Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

 

4.3

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol

CLA(5)-09-20 – Papur 24 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 4 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

 

11.00

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 6:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

11.00-11.30

6.

Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-09-20 – Papur 25 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a chytunodd arno’n amodol ar rai mân newidiadau. Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 13 Mawrth 2020.

 

11.30-12.30

7.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Y Gwir Anrhydeddus Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Geth Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Pholisi, Swyddfa Cymru

 

 

CLA(5)-09-20 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog Gwladol Cymru.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynglŷn â’r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 

12.30

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

12.30-12.45

9.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd yn ystod y sesiwn gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru a’r prif faterion i’w hystyried nesaf.