Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

10.15

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Carwyn Jones AC.

 

10.15-10.20

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-28-19 - Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir.

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)452 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ag ef.

 

10.20-10.25

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)448 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2019

CLA(5)-28-19 – Papur 2 – Adroddiad        

CLA(5)-28-19 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-28-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, yn ogystal ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd a hefyd i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

3.2

SL(5)450 - Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb (Cymru a Lloegr) 2019

CLA(5)-28-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-28-19 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-28-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd a hefyd i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

10.25-10.30

4.

Offerynnau a drafodwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn destun gwaith craffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3

4.1

SL(5)451 - Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-28-19 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-28-19 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-28-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

10.30-10.35

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE)

CLA(5)-28-19 – Papur 11 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 8 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

11.00-13.00

6.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Sesiwn dystiolaeth 3

CLA(5)-28-19 – Papur briffio 1

CLA(5)-28-19 – Papur briffio 2

CLA(5)-28-19 – Papur 12 – Tystiolaeth ysgrifenedig (Dr Andrew Blick)

CLA(5)-28-19 – Papur 13 - Tystiolaeth ysgrifenedig (Jo Hunt a Hedydd Phylip)

 

Yr Athro Michael Keating, Canolfan Newid Cyfansoddiadol, Prifysgol Aberdeen

Dr Andrew Blick, Canolfan Gwleidyddiaeth a Llywodraeth Prydain, Coleg y Brenin Llundain

Yr Athro Jo Hunt, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Akash Paun, Institute for Government

Yr Athro Alan Page, Prifysgol Dundee

Yr Athro Aileen McHarg, Prifysgol Durham

Yr Athro Michael Gordon, Ysgol y Gyfraith Lerpwl

Yr Athro Alison Young, Canolfan Cyfraith Gyhoeddus Caergrawnt

Dr Jack Simson Caird, Canolfan Rheolaeth y Gyfraith Bingham

Dr Huw Pritchard, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yr Athro Dan Wincott, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan banel o academyddion ac arbenigwyr pwnc fel rhan o'i ymchwiliad.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu