Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Sargent 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 14/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

11.45

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

11.45

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-14-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)210 – Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2018

2.2

SL(5)211 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2018

2.3

SL(5)212 - Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Adeiladau Ynni a Eithrir) (Cymru) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

11.50

3.

Papurau i’w nodi

3.1

SL(5)208 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2018

CLA(5)-14-18 – Papur 2 – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 

3.2

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-14-18 – Papur 3 – Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

4.

Gohebiaeth â Llywodraeth y DU - y Gwasanaeth Sifil

CLA(5)-14-18 – Papur 4 Llythyr gan Chloe Smith AS, Gweinidog y Cyfansoddiad

CLA(5)-14-18 – Papur 5Llythyr i Chloe Smith AS, Gweinidog y Cyfansoddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

11.55

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Adroddiad drafft

CLA(5)-14-18 – Papur 6 – Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

13.30

7.

Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol

Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol;

Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

Neil Martin, Swyddfa'r Cwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru.

 

CLA(5)-14-18 – Papur briffio

 

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft (752KB)

 

Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft (155KB)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

14.30

8.

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Aelod sy'n Gyfrifol

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant;

Owain Lloyd, Llywodraeth Cymru;

Tracey Hull, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-14-18 – Papur briffio

 

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 79KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

 

Datganiad ar Fwriad Polisi'r Bil (PDF 229KB)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

15.30

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

10.

Mesur Deddfwriaeth Drafft (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

11.

Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

12.

Blaenraglen waith

CLA(5)-14-18 – Papur 7 – Blaenraglen waith

 

Cofnodion:

Bydd y Pwyllgor yn ei thrafod yn y cyfarfod nesaf.

 

13.

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes

CLA(5)-14-18 – Papur 8Llythyr gan y Pwyllgor Busnes

CLA(5)-14-18 – Papur 9Papur cefndir

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes.