Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Nathan Gill AC.

 

(14.00 - 15.00)

2.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Ieuan Wyn Jones

 

CLA(5)-10-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ieuan Wyn Jones.

 

(15.00 - 15.05)

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-10-17 – Papur 1 – Offerynnau Statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)076 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2017

3.2

SL(5)077 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2017

3.3

SL(5)080 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau Canlyniadol Diwygio Lles) (Cymru) 2017

3.4

SL(5)083 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2017

3.5

SL(5)078 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2017

3.6

SL(5)079 - Gorchymyn Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu’r Weithdrefn) (Cymru) 2017

Cofnodion:

3.0a Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

(15.05 - 15.10)

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)081 - Rheoliadau Prynu Tir yn Orfodol (Datganiadau Breinio) (Cymru) 2017

CLA(5)-10-17 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-10-17 – Papur 3 – Ymateb y Llywodraeth

CLA(5)-10-17 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(5)-10-17 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, gan gytuno y dylid cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

4.1b Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywodraeth mewn perthynas â'r pwynt adrodd a wnaed.

 

4.2

SL(5)082 - Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017

CLA(5)-10-17 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-10-17 – Papur 7 – Rheoliadau (Saesneg yn unig)

CLA(5)-10-17 – Papur 8 – Nodyn trosi (Saesneg yn unig)

CLA(5)-10-17 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, gan gytuno y dylid cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

4.2b Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Senedd y DU mewn perthynas â'r pwynt adrodd a wnaed.

 

(15.10 - 15.15)

5.

Papur i’w nodi

5.1

Gohebiaeth gan Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: Menter #SeneddCasnewydd

CLA(5)-10-17 – Papur 10 – Gohebiaeth gan Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd at y Cadeirydd ynghylch y fenter #SeneddCasnewydd, 21 Mawrth 2017 (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

(15.15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.15 - 15.35)

7.

Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.35 - 15.50)

8.

Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-10-17 – Papur 11 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i drafod drafft pellach o'r adroddiad yn ei gyfarfod nesaf.

 

(15.50 - 15.55)

9.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Gohebiaeth ddrafft at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-10-17 – Papur 12 – Gohebiaeth ddrafft at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Saesneg yn unig)

CLA(5)-10-17 – Papur 13 – Gohebiaeth gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 10 Mawrth 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.