Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Campws Dinas Casnewydd, Prifysgol De Cymru, Ffordd Brynbuga, Casnewydd, NP20 2BP

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.55)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dafydd Elis-Thomas. Ni chafwyd eilydd.

(14.55 - 15.00)

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-09-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)073 - Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017

2.2

SL(5)074 - Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol (Ffurf Ragnodedig) (Cymru) 2017

2.3

SL(5)075 - Rheoliadau Trwyddedu Morol (Ffioedd) (Cymru) 2017

Cofnodion:

2.0a Ystyriodd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

(15.00)

3.

Papur i'w nodi

3.1

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Gohebiaeth oddi wrth Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-09-17 – Papur 2 – Gohebiaeth oddi wrth Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 10 Mawrth 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

(15.00 - 15.55)

4.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol, Llywodraeth Cymru

Desmond Clifford, Cyfarwyddwr, Swyddfa’r Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-09-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, ynghylch ei ymchwiliad, Llais cryfach i Gymru.

(16.05 - 17.00)

5.

Papur Gwyn Llywodraeth Cymru - 'Diogelu Dyfodol Cymru': Sesiwn dystiolaeth 1

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol, Llywodraeth Cymru

Desmond Clifford, Cyfarwyddwr, Swyddfa’r Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru

 

Papur Gwyn Llywodraeth Cymru: ‘Diogelu Dyfodol Cymru’

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, ynghylch Papur Gwyn Llywodraeth Cymru, ‘Diogelu Dyfodol Cymru’.

(17.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

(17.00 - 17.10)

7.

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth.

(17.10 - 17.20)

8.

Blaenraglen waith

CLA(5)-09-17 – Papur 3 – Blaenraglen waith [Saesneg yn unig]

CLA(5)-09-17 – Papur 4 – Gohebiaeth ddrafft at Gadeiryddion pwyllgorau cyfansoddiadol deddfwrfeydd eraill o fewn y Deyrnas Unedig [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor ar ohebiaeth ddrafft i Gadeiryddion pwyllgorau cyfansoddiadol deddfwrfeydd eraill y Deyrnas Unedig.